Къоркъуусузлукъну къайгъысын кёре

МЧС-ни регионда бёлюмюню пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, министерствону келечилери жер-жерли самоуправление органланы ишчилери бла бирге отну ёчюлтюр ючюн керек болгъан суу быргъыланы халларына къарагъандыла. Тинтиулени кезиуюнде регионда аллай 3292 объект болгъаны тохташдырылгъанды, аладан 2373-чю от ёчюлтюу гидрантладыла, 749-су кёлледиле, 170-и да суу жыйылгъан къалаладыла.
Быйыл жангы 35 гидрант орнатылгъанды, 26-сына ремонт этилгенди, 12 кёл бла 5 башня тап халгъа келтирилгендиле. Алай, этилген ишлеге къарамай, республиканы жер-жерлеринде от тюшюуге къажау объектледе кемчиликле тюбейдиле.
Элбрус, Урван, Терк, Лескен, Чегем районлада болгъан 2373 гидрантдан 631-де бузукълукъла табылгъандыла. Шахарлада бла элледе орнатылгъан 170 суу жыйылгъан башнядан от ёчюлтюу-къутхарыу техника сууну алалырча кереклери жангыз да 28-ни (16,4 процентини) бардыла. Черекледе бла кёлледе техника жагъагъа келип суу алырча онгла жокъдула.
Рейдледен сора республикада от ёчюлтюу службаланы суу бла жалчытыу не халда болгъаныны юсюнден информация жарашдырылгъанды, ол Къыйын болумланы бла от тюшюуню юсюнден алгъадан билиу эм ала салгъан хатаны кетериу жаны бла комиссияны жыйылыуунда сюзюллюкдю.
Эсгертиу. Отну ёчюлтгенде, суу бла жалчытыу система кереклисича ишлемесе, адамланы жашауларына, мюлклеге уллу заран тюшерге боллукъду. Аны ючюн бу жаны бла хал хар заманда да тийишлисича даражада болургъа керекди.

Хабибуллахланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.09.2021 - 09:30

Жамауат улоулада жюрюгенлеге таплыкъгъа

 Кёп болмай транспорт инфраструктура реформагъа кёре, билетлени бирикдирирча   Москва бла Нальчик  «Тройка» транспорт картаны ишлетирге келишгендиле, деп билдириледи Нальчик шахар округну пресс-слу

25.09.2021 - 09:30

Къыйматлы тюрлениуле эсленедиле

Нальчикде, республиканы районларында да, къарар адамлары болмай къалгъанла, саусузла тургъан юйле бардыла. Аланы иги кесегинде иш бла байламлы бола-бола тургъанма.

25.09.2021 - 09:30

Жарым ёмюрню – сабийлени окъутуугъа

Темиржанланы Фатимат Ибрагимовна Ташлы-Таланы орта школунда устаз болуп ишлегенли элли жылдан атлагъанды.

24.09.2021 - 09:09

СЁЗ РЕГИОНЛАНЫ АЙНЫТЫУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Москвада Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды, ол Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары Ма

24.09.2021 - 09:08

РЕСПУБЛИКАДА ДАРМАН САЛДЫРЫУ БАРАДЫ

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу билдиргеннге кёре, республикада жангы коронавирус ауруудан 169 588 адам дарман салдыргъандыла. Аладан 137 355 адам эки кезиуню да ётгендиле.