Урлукъ себиуню ахыр кезиую

Къабарты-Малкъарны эл мюлклеринде урлукъ себип бошай турадыла. Бюгюнлюкде аллай иш 203 минг гектарда тамамланнганды. Андан мирзеу бла къудору ёсюмлюклеге 147,5 минг гектар жетеди, ол санда 131 минг гектарны нартюх алады.
Саулай алып айтханда, быйыл жазлыкъ битимлеге 214 минг гектар бёлюннгенди. КъМР-ни эл мюлк министрини орунбасары Мачраил Шетов айтханнга кёре, кюн таплай турса, урлукъ себиу жууукъ заманда бошаллыкъды.
Республиканы бирси жерлериндеча, Май районда да кезиулю сабан ишле къыстау барадыла. Ол санда «Ленинцы» эл мюлк предприятияда 4100 гектарда мирзеулюк нартюхню салып бошагъандыла, урлукъ энтта да 779 гектаргъа себилликди.
Аны бла бирге мал ашны къайгъысы да этиледи. Бусагъатда 120 гектарда ёсген къышлыкъ рапсны эки тенгинден бирин уруп бошай турадыла.
Министрни орунбасары билдиргенича, аграрчыла урлукъ, семиртгич, отлукъ, энчи техника дегенча керекли затла бла толу жалчытылыныпдыла. Ол себепден жаз башы кезиулю ишле графикден кеч къалмай тамамланыллыкъдыла.

Курданланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.09.2021 - 09:30

Жамауат улоулада жюрюгенлеге таплыкъгъа

 Кёп болмай транспорт инфраструктура реформагъа кёре, билетлени бирикдирирча   Москва бла Нальчик  «Тройка» транспорт картаны ишлетирге келишгендиле, деп билдириледи Нальчик шахар округну пресс-слу

25.09.2021 - 09:30

Къыйматлы тюрлениуле эсленедиле

Нальчикде, республиканы районларында да, къарар адамлары болмай къалгъанла, саусузла тургъан юйле бардыла. Аланы иги кесегинде иш бла байламлы бола-бола тургъанма.

25.09.2021 - 09:30

Жарым ёмюрню – сабийлени окъутуугъа

Темиржанланы Фатимат Ибрагимовна Ташлы-Таланы орта школунда устаз болуп ишлегенли элли жылдан атлагъанды.

24.09.2021 - 09:09

СЁЗ РЕГИОНЛАНЫ АЙНЫТЫУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Москвада Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды, ол Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары Ма

24.09.2021 - 09:08

РЕСПУБЛИКАДА ДАРМАН САЛДЫРЫУ БАРАДЫ

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу билдиргеннге кёре, республикада жангы коронавирус ауруудан 169 588 адам дарман салдыргъандыла. Аладан 137 355 адам эки кезиуню да ётгендиле.