Дунейм и къалэ нэхъ зызыужьахэр

Перт къалэр КъухьэпIэ Австралием и щыхьэрщ икIи щыпсэу цIыху бжыгъэмкIэ а къэралым щыеплIанэщ.
1829 гъэм а щIыпIэм пэмыжыжьэу дыщэ, никель, нэ­гъуэщI фIыгъуэхэр зыхэлъ рудахэр куэду къыщагъуэтауэ щытащ.
Ахэр къыщIа­хын щIа-дза иужь Перт хуабжьу зиужьащ, абы щыпсэухэм я нэхъыбэр мелуанырыбжэ хъуащ.
Индие хым и Iуфэм Iус а къалэм зыплъыхьакIуэ макIуэ нэ­гъуэщI къэралхэм икIа цIыху куэд.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.07.2021 - 14:12

КIуэкIуэ Казбек эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек бадзэуэгъуэм и 29-м эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм жэуап яритынущ республикэм щыщхэм я упщIэхэм.

22.07.2021 - 09:57

Къурмэн хуащIащ унагъуэ 1000-м щIигъум

Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ Къурмэн хьид махуэшхуэр. Дэтхэнэ зы муслъымэнми къытохуэ ­къурмэн ищIыныр, ар къызыхихын мылъку бгъэдэлъмэ.

22.07.2021 - 09:56

Кърур и закъуэу уэгум къремынэ!

ГъукIэныр япэ дыдэ цIыхум IэщIагъэ хуэхъуахэм ящыщщ. Пасэм ар IэщIагъэ къудейуэ ­мыхъуу, мэгъугъэу къалъытэрт.

22.07.2021 - 09:56

Бжьыхьэ пщIондэ Iупхъуэр зэхуащI

Театрхэм я лэжьэгъуэ пIалъэр зэриухам теухуа пшыхьхэр иджы­благъэ Налшык щекIуэкIащ.

21.07.2021 - 17:29

Операцэ ящIынухэр къыхах

«Валео Вита» клиникэм зи нэпкъпэпкъым дагъуэ иIэу къалъхуа сабийхэм я щытыкIэр къахутэу Iуэху щхьэпэ щекIуэкIащ.