115-нэ шуудзэм и фэеплъу

Къэхъун курыт школ №2-м щекIуэкIащ «115-нэ къэбэрдей шуудзэм и лIыгъэ мыухыж» телелъэмыж видеоконференцыр. Абы хэтащ Ростов щIыналъэм щыщ Большая Мартыновкэ къуажэм дэт школымрэ Къэ­хъун школымрэ я егъэджакIуэхэмрэ еджа­кIуэ­хэм­рэ, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, журналистхэр.
Мартыновскэ районым и унафэщI Мартынов Николай конференцыр къызэIуихащ. Iуэхум хэтхэм фIэхъускIэ захуигъэза нэужь, абы жиIащ адэкIи Iуэху щхьэпэхэр зэдалэжьыну, я гупсысэхэмкIэ зэдэгуэшэну зэригуапэр. Телелъэмыж зэпыщIэныгъэр 115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шуудзэмрэ абы и 316-нэ шу полкымрэ я фэеплъу щытащ. 1942 гъэм и гъэмахуэм ахэр Мартыновкэ щIы­налъэм щызэуащ.
Конференцым хэтащ полковник, Урысейм и ­ДОСААФ-м КъБР-м щиIэ къудамэм и ветеранхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ МацIыхъу Хъусен, «Кавказ гъунапкъэ» лъыхъуа­кIуэ гупым и унафэщI Цыбин Виктор, а гупым хэт Артёмовэ Наталье, «Маяк 07» газетым и корреспондент Къызэрыс ­Борис, Къэхъун школ библиотекэм и лэжьакIуэ Пхъэшх Светланэ, Май къалэм щIэблэр хэкупсэу гъэсэнымкIэ щыIэ IуэхущIапIэм и унафэщI Хьэпэ Къазбэч, жылагъуэ лэжьакIуэ Уэрсей Владимир, Германием къулыкъу щызыщахэм я зэгухьэныгъэу КъБР-м щыIэм жэуап зыхь и секретарь Гулэжын Беслъэн.
Видеоконференцым щытепсэлъыхьащ шуудзэмрэ ­полкымрэ хэтахэм ехьэлIа лъыхъуакIуэ лэжьыгъэхэм зэ­рыпащэнум, лIыхъужьхэм я фэеплъхэр зэрызэфIа­гъэу­вэжынумрэ зэрахъумэнумрэ.

НафIэдз Данэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.07.2021 - 14:12

КIуэкIуэ Казбек эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек бадзэуэгъуэм и 29-м эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм жэуап яритынущ республикэм щыщхэм я упщIэхэм.

22.07.2021 - 09:57

Къурмэн хуащIащ унагъуэ 1000-м щIигъум

Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ Къурмэн хьид махуэшхуэр. Дэтхэнэ зы муслъымэнми къытохуэ ­къурмэн ищIыныр, ар къызыхихын мылъку бгъэдэлъмэ.

22.07.2021 - 09:56

Кърур и закъуэу уэгум къремынэ!

ГъукIэныр япэ дыдэ цIыхум IэщIагъэ хуэхъуахэм ящыщщ. Пасэм ар IэщIагъэ къудейуэ ­мыхъуу, мэгъугъэу къалъытэрт.

22.07.2021 - 09:56

Бжьыхьэ пщIондэ Iупхъуэр зэхуащI

Театрхэм я лэжьэгъуэ пIалъэр зэриухам теухуа пшыхьхэр иджы­благъэ Налшык щекIуэкIащ.

21.07.2021 - 17:29

Операцэ ящIынухэр къыхах

«Валео Вита» клиникэм зи нэпкъпэпкъым дагъуэ иIэу къалъхуа сабийхэм я щытыкIэр къахутэу Iуэху щхьэпэ щекIуэкIащ.