КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ республикэм и спорт IуэхущIапIэ зыбжанэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий дыгъуасэ щыIащ «Спартак» стадион» къэрал бюджет IуэхущIапIэмрэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и командэ къыхэхахэр спортым щы­хуагъасэ центр» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэмрэ. КъБР-м спортымкIэ и министр Хьэсанэ Ислъам щIыгъуу лэжьыгъэ IуэхукIэ щежьам Прави­тельствэм и УнафэщIым спорт IуэхущIапIэхэм зыщиплъыхьащ, абыхэм я щытыкIэр къипщытащ.
Къыхэгъэщыпхъэщ, КъБР-м «Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм физическэ щэнхабзэмрэ спортымрэ зыщегъэужьыныр» и къэрал программэм ипкъ иткIэ, республикэ бюджетым и хьэкъкIэ а ухуэныгъэхэм лэжьыгъэшхуэ зэрыщызэфIагъэкIар. Апхуэдэуи техникэ хэхахэр къащэхуащ, зыщагъасэ губгъуэхэр зыхуей хуэзэу, мардэм къизагъэу зэрахьэн папщIэ.
«Спартак» стадионым щыщыIам республикэм и Правительствэм и Унафэ­щIым щыгъуазэ зищIащ спортсменхэм зыщагъасэ губгъуэ зэрагъэпэщыжахэм я щытыкIэм, физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ комплексыр зыхуей-зыхуэфIхэмкIэ къызэрызэрагъэпэщам. Комплексым хэтщ топ щыджэгу губ­гъуэхэр, къыщажыхь гъуэгу цIыкIухэр, тренажер зэмылIэужьыгъуэхэр. Спорт ухуэныгъэр ирагъэкIуэкIащ «Спортыр ди гъащIэм и мардэщ» къэрал проектымрэ «Демографие» лъэпкъ проектымрэ я мылъкукIэ.
Премьер-министрыр апхуэдэуи щы­Iащ «ЦСП СК КБР» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм. Абыи щызэрагъэпэщыжащ, зыхуей щыхуагъэзащ футбол щыджэгу губгъуэ мыину тIу, теннис джэгупIэ кортыр, Налшык къалэм и Универсальнэ спорт комплексым и унэм щIагъэуващ боксым зэрызыхуагъасэ иджырей спорт-технологие Iэмэпсымэхэр. Ахэр иджырей мардэхэм йозагъэ. Художественнэ гимнастикэм хухэха пэшышхуэм кондиционерхэр щIагъэуващ, спорт­смен­­хэм абы гупсэхуу зыщагъэсэн пап­щIэ.
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий иригъэкIуэкIа къэпщытэныгъэхэм яужькIэ зыхуэфащэ министерствэм пщэрылъ зыбжанэ хуищIащ и унафэм щIэт IуэхущIапIэхэм я материально-техникэ лъабжьэр адэкIи гъэбыдэным хуэунэтIауэ.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Прави­тельствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.10.2022 - 09:35

ДЕПУТАТХЭР КЪЫЗЭХУОСЫЖ

КъБР-м и Парламентым и бжьыхьэ лэжьэгъуэм зэры­щIадзэ зэIущIэр фокIадэм и 29-м ирагъэкIуэкIащ.

02.10.2022 - 09:35

ЩIЭНЫГЪЭМ И ХЪУАСКIЭР

Хабзэ хъуауэ, ди къэралым гъэ къэс щокIуэкI «Илъэсым и егъэджакIуэ» къэралпсо зэпеуэр.

02.10.2022 - 09:35

УБЫХХЭМ Я ЩХЬЭМ КЪРИКIУАР

Илъэсищэм щIигъукIэ екIуэкIа Кавказ зауэм кIэ щигъуэтар убых щIыналъэрщ - 1864 гъэм накъыгъэ мазэм и 21-м.

01.10.2022 - 09:35

ЩIЫНАЛЪЭР ЕФIЭКIУЭН ПАПЩIЭ

КъБР-м и Iэтащхьэр фокIадэм и 29-м видео IэмалкIэ хэтащ УФ-м и Правительствэм ЩIыналъэ зыу­жьыныгъэмкIэ и комиссэм и зэIущIэм.

01.10.2022 - 09:35

ГЪАЩIЭ ЗИ КIЫХЬАГЪ ЛЭЖЬЫГЪЭ

ЩыIэщ цIыху зэпIэзэрытыщэхэр, я лэ­жьыгъэкIи, я IуэхущIафэкIи, я унагъуэкIи.