КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ республикэм и спорт IуэхущIапIэ зыбжанэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий дыгъуасэ щыIащ «Спартак» стадион» къэрал бюджет IуэхущIапIэмрэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и командэ къыхэхахэр спортым щы­хуагъасэ центр» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэмрэ. КъБР-м спортымкIэ и министр Хьэсанэ Ислъам щIыгъуу лэжьыгъэ IуэхукIэ щежьам Прави­тельствэм и УнафэщIым спорт IуэхущIапIэхэм зыщиплъыхьащ, абыхэм я щытыкIэр къипщытащ.
Къыхэгъэщыпхъэщ, КъБР-м «Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм физическэ щэнхабзэмрэ спортымрэ зыщегъэужьыныр» и къэрал программэм ипкъ иткIэ, республикэ бюджетым и хьэкъкIэ а ухуэныгъэхэм лэжьыгъэшхуэ зэрыщызэфIагъэкIар. Апхуэдэуи техникэ хэхахэр къащэхуащ, зыщагъасэ губгъуэхэр зыхуей хуэзэу, мардэм къизагъэу зэрахьэн папщIэ.
«Спартак» стадионым щыщыIам республикэм и Правительствэм и Унафэ­щIым щыгъуазэ зищIащ спортсменхэм зыщагъасэ губгъуэ зэрагъэпэщыжахэм я щытыкIэм, физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ комплексыр зыхуей-зыхуэфIхэмкIэ къызэрызэрагъэпэщам. Комплексым хэтщ топ щыджэгу губ­гъуэхэр, къыщажыхь гъуэгу цIыкIухэр, тренажер зэмылIэужьыгъуэхэр. Спорт ухуэныгъэр ирагъэкIуэкIащ «Спортыр ди гъащIэм и мардэщ» къэрал проектымрэ «Демографие» лъэпкъ проектымрэ я мылъкукIэ.
Премьер-министрыр апхуэдэуи щы­Iащ «ЦСП СК КБР» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм. Абыи щызэрагъэпэщыжащ, зыхуей щыхуагъэзащ футбол щыджэгу губгъуэ мыину тIу, теннис джэгупIэ кортыр, Налшык къалэм и Универсальнэ спорт комплексым и унэм щIагъэуващ боксым зэрызыхуагъасэ иджырей спорт-технологие Iэмэпсымэхэр. Ахэр иджырей мардэхэм йозагъэ. Художественнэ гимнастикэм хухэха пэшышхуэм кондиционерхэр щIагъэуващ, спорт­смен­­хэм абы гупсэхуу зыщагъэсэн пап­щIэ.
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий иригъэкIуэкIа къэпщытэныгъэхэм яужькIэ зыхуэфащэ министерствэм пщэрылъ зыбжанэ хуищIащ и унафэм щIэт IуэхущIапIэхэм я материально-техникэ лъабжьэр адэкIи гъэбыдэным хуэунэтIауэ.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Прави­тельствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.07.2021 - 14:12

КIуэкIуэ Казбек эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек бадзэуэгъуэм и 29-м эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм жэуап яритынущ республикэм щыщхэм я упщIэхэм.

22.07.2021 - 09:57

Къурмэн хуащIащ унагъуэ 1000-м щIигъум

Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ Къурмэн хьид махуэшхуэр. Дэтхэнэ зы муслъымэнми къытохуэ ­къурмэн ищIыныр, ар къызыхихын мылъку бгъэдэлъмэ.

22.07.2021 - 09:56

Кърур и закъуэу уэгум къремынэ!

ГъукIэныр япэ дыдэ цIыхум IэщIагъэ хуэхъуахэм ящыщщ. Пасэм ар IэщIагъэ къудейуэ ­мыхъуу, мэгъугъэу къалъытэрт.

22.07.2021 - 09:56

Бжьыхьэ пщIондэ Iупхъуэр зэхуащI

Театрхэм я лэжьэгъуэ пIалъэр зэриухам теухуа пшыхьхэр иджы­благъэ Налшык щекIуэкIащ.

21.07.2021 - 17:29

Операцэ ящIынухэр къыхах

«Валео Вита» клиникэм зи нэпкъпэпкъым дагъуэ иIэу къалъхуа сабийхэм я щытыкIэр къахутэу Iуэху щхьэпэ щекIуэкIащ.