Адыгэхэм ятеухуа щIэныгъэ зэIущIэ

Накъыгъэм и 18-м КъБКъУ-м щызэхэтащ «Адыгэхэр: блэкIар, нобэр, къэкIуэнур» фIэщыгъэм щIэт дунейпсо щIэ­ныгъэ-практикэ конференц. Адыгэхэм я щы­гъуэ-щIэж махуэм ирихьэлIэу Дунейпсо Адыгэ Хасэм къы­­зэ­ригъэпэща а Iуэху щхьэпэм хэтащ Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ республикэхэм, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм, Мэздэгу къикIа лIыкIуэхэр. Онлайн жыпхъэ­м иту Тыркум, Сирием, Иорданием, Европэм щыIэ ­Ады­гэ Хасэхэри къеблэгъащ.
ДАХ-м и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий зэIущIэр къы­щы­зэ­Iуихым жиIащ блэкIар зыщыдмыгъэгъупщэу къэкIуэнум дытелажьэу дыпсэун зэрыхуейр, апхуэдэ гузэ­вэгъуэм ди щ­хьэ и мызакъуэу, адрей лъэпкъхэм и зыщахъумэну къы­хуедджэну.
Адыгэхэм ди блэкIам, нобэм, къэкIуэнум ятеухуауэ зэIущIэм псалъэмакъ щхьэпэ къыщаIэтащ тхыдэджхэу Къалмыкъ Жылэбий, Къэжэр Артур (Налшык), Бадынокъуэ Марзият (АР),филологие щIэныгъэхэм я кандидат Дзыбэ Айшэт (АР), Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэрэшей-Шэрджэс институтым и унафэщI Тхьэгъэпсэу Рэмэзан сымэ, нэгъуэщIхэми. Ахэр тепсэлъыхьащ лъэп­къыр зыгъэпIейтей, зыIущIэ лъэпощхьэпохэм Iуэхум и хэкIыпIэу къалъытэмкIи ядэгуэшащ къызэхуэсахэм.
«Адыгэхэр: блэкIар, нобэр, къэкIуэ­нур» дунейпсо конференцыр зэрекIуэкIам теухуа тхыгъэ ин ди газетым и къыкIэлъыкIуэ къыдэкIыгъуэхэм я зым фыкъыщеджэ хъунущ.

Щомахуэ Залинэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.10.2022 - 09:35

ДЕПУТАТХЭР КЪЫЗЭХУОСЫЖ

КъБР-м и Парламентым и бжьыхьэ лэжьэгъуэм зэры­щIадзэ зэIущIэр фокIадэм и 29-м ирагъэкIуэкIащ.

02.10.2022 - 09:35

ЩIЭНЫГЪЭМ И ХЪУАСКIЭР

Хабзэ хъуауэ, ди къэралым гъэ къэс щокIуэкI «Илъэсым и егъэджакIуэ» къэралпсо зэпеуэр.

02.10.2022 - 09:35

УБЫХХЭМ Я ЩХЬЭМ КЪРИКIУАР

Илъэсищэм щIигъукIэ екIуэкIа Кавказ зауэм кIэ щигъуэтар убых щIыналъэрщ - 1864 гъэм накъыгъэ мазэм и 21-м.

01.10.2022 - 09:35

ЩIЫНАЛЪЭР ЕФIЭКIУЭН ПАПЩIЭ

КъБР-м и Iэтащхьэр фокIадэм и 29-м видео IэмалкIэ хэтащ УФ-м и Правительствэм ЩIыналъэ зыу­жьыныгъэмкIэ и комиссэм и зэIущIэм.

01.10.2022 - 09:35

ГЪАЩIЭ ЗИ КIЫХЬАГЪ ЛЭЖЬЫГЪЭ

ЩыIэщ цIыху зэпIэзэрытыщэхэр, я лэ­жьыгъэкIи, я IуэхущIафэкIи, я унагъуэкIи.