Адыгэхэм ятеухуа щIэныгъэ зэIущIэ

Накъыгъэм и 18-м КъБКъУ-м щызэхэтащ «Адыгэхэр: блэкIар, нобэр, къэкIуэнур» фIэщыгъэм щIэт дунейпсо щIэ­ныгъэ-практикэ конференц. Адыгэхэм я щы­гъуэ-щIэж махуэм ирихьэлIэу Дунейпсо Адыгэ Хасэм къы­­зэ­ригъэпэща а Iуэху щхьэпэм хэтащ Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ республикэхэм, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм, Мэздэгу къикIа лIыкIуэхэр. Онлайн жыпхъэ­м иту Тыркум, Сирием, Иорданием, Европэм щыIэ ­Ады­гэ Хасэхэри къеблэгъащ.
ДАХ-м и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий зэIущIэр къы­щы­зэ­Iуихым жиIащ блэкIар зыщыдмыгъэгъупщэу къэкIуэнум дытелажьэу дыпсэун зэрыхуейр, апхуэдэ гузэ­вэгъуэм ди щ­хьэ и мызакъуэу, адрей лъэпкъхэм и зыщахъумэну къы­хуедджэну.
Адыгэхэм ди блэкIам, нобэм, къэкIуэнум ятеухуауэ зэIущIэм псалъэмакъ щхьэпэ къыщаIэтащ тхыдэджхэу Къалмыкъ Жылэбий, Къэжэр Артур (Налшык), Бадынокъуэ Марзият (АР),филологие щIэныгъэхэм я кандидат Дзыбэ Айшэт (АР), Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэрэшей-Шэрджэс институтым и унафэщI Тхьэгъэпсэу Рэмэзан сымэ, нэгъуэщIхэми. Ахэр тепсэлъыхьащ лъэп­къыр зыгъэпIейтей, зыIущIэ лъэпощхьэпохэм Iуэхум и хэкIыпIэу къалъытэмкIи ядэгуэшащ къызэхуэсахэм.
«Адыгэхэр: блэкIар, нобэр, къэкIуэ­нур» дунейпсо конференцыр зэрекIуэкIам теухуа тхыгъэ ин ди газетым и къыкIэлъыкIуэ къыдэкIыгъуэхэм я зым фыкъыщеджэ хъунущ.

Щомахуэ Залинэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.07.2021 - 14:12

КIуэкIуэ Казбек эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек бадзэуэгъуэм и 29-м эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм жэуап яритынущ республикэм щыщхэм я упщIэхэм.

22.07.2021 - 09:57

Къурмэн хуащIащ унагъуэ 1000-м щIигъум

Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ Къурмэн хьид махуэшхуэр. Дэтхэнэ зы муслъымэнми къытохуэ ­къурмэн ищIыныр, ар къызыхихын мылъку бгъэдэлъмэ.

22.07.2021 - 09:56

Кърур и закъуэу уэгум къремынэ!

ГъукIэныр япэ дыдэ цIыхум IэщIагъэ хуэхъуахэм ящыщщ. Пасэм ар IэщIагъэ къудейуэ ­мыхъуу, мэгъугъэу къалъытэрт.

22.07.2021 - 09:56

Бжьыхьэ пщIондэ Iупхъуэр зэхуащI

Театрхэм я лэжьэгъуэ пIалъэр зэриухам теухуа пшыхьхэр иджы­благъэ Налшык щекIуэкIащ.

21.07.2021 - 17:29

Операцэ ящIынухэр къыхах

«Валео Вита» клиникэм зи нэпкъпэпкъым дагъуэ иIэу къалъхуа сабийхэм я щытыкIэр къахутэу Iуэху щхьэпэ щекIуэкIащ.