Фронтчула къачан да юлгюге тутулуп турлукъдула

КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова Хорламны кюнюнде Уллу Ата журт урушну ветераны Максим Алексеевич Ожередге къонакъгъа барып, бу сыйлы байрам бла алгъышлагъанды.
Максим Алексеевичге быйыл августда 102 жыл толлукъду. 1940 жылда ол Николаевде аскер-тенгиз базада окъуудан ётгенди эмда Аскер-Тенгиз флотха чакъырылгъанды. Анда ол 1946 жылгъа дери къуллукъ этгенди.
Къазауатны кезиуюнде кёргюзтген жигитлиги ючюн ол Къызыл Жулдузну ордени, Ата журт урушну орденини 1-чи даражасы, «Кишилиги ючюн», «За победу над Германией» эм башха майдалла бла саугъаланнганды. Урушдан сора хурметли ветеран Гюржюде, ызы бла Къарачай-Черкесде эмда Астраханьда метеостанцияны башчысы болуп ишлегенди, 1959-1974 жыллада КъМР-де гидрометеобюрогъа таматалыкъ этгенди.
Максим Алексеевични алгъышлай, Татьяна Егорова мамыр жашауну къоруулагъаны ючюн ыразылыгъын айтханды. «Хорламны Кюню – магъаналы, багъалы байрамды. Фашизмни ууатыуда бизни къыралны къыйыны артыкъда уллуду. Халкъыбыз кёрген адам къоранч алыкъа бюгюн да орунуна къайтмагъанды. Сиз бизге жашауну саугъалагъансыз, батырлыгъыгъызны бир заманда да унутурукъ тюйюлбюз, жигитлигигиз бла ёхтемленебиз»,-дегенди ол. Ветераннга саулукъ, кюч-къарыу тежеп, спикер саугъа бергенди.
Къыралыбызда эм магъаналы кюнде тёлюлени араларында байламлыкъла бютюнда сезилгенлерин да белгилегенди спикер: «Биргеме туудугъум Софияны алып келгенме - аны да ветеранла бла тюберге, ушакъ бардырыргъа, алгъышларгъа онгу болур ючюн. Уллу Ата журт урушну юсюнден кертиликни къорууларгъа, аталарыбызны, аппаларыбызны жигитликлерин сакъларгъа, аны келир тёлюлеге билдирирге борчлубуз»,-деп къошханды.
Ол кюн спикер дагъыда Юрковланы юйюрлерин жокълагъанды – Анатолий Григорьевични бла Александра Васильевнаны. Ветеранланы байрам бла алгъышлай, урушну жылларында кишиликлери ючюн ыразылыгъын айтханды.
Татьяна Егорова юйюрню саулукъларын, кемчиликле бар эселе, аланы тамамларгъа болушлукъну сурагъанды. Ветеранла Парламентни башчысына хар заманда да алагъа эс бургъаны, болушханы ючюн ыспас этгендиле. Законла чыгъарыучу органны башчысы Уллу Ата журт урушну ветераны Нина Михайловна Герасименкогъа да баргъанды къонакъгъа.
КъМР-ни Парламентини депутатлары шеф болушлукъ этген ветеранланы барысын да жокълагъандыла эмда аланы Уллу Хорламны Кюню бла алгъышлагъандыла.

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.
Поделиться: