Айырмалылагъа – кубок, дипломла да

Кёп болмай Нальчикде Сабийлени бла жаш тёлюню чыгъармачылыкъларыны къаласында астрономиягъа, физикагъа бла математикагъа хунерлери болгъан сабийлени КъМР-ни Кубогу ючюн ачыкъ республикалы эришиулери бардырылгъанды. Бу жол ол Россейни Илмула академиясыны академиги Энейланы Тимурну хурметине къуралгъанды.
Турнирге республиканы битеу школларыны жетинчи-сегизинчи классларыны окъуучулары къатышхандыла. Тырныауузну 5-чи номерли гимназиясыны командасы Дмитрий Анисимовну, Гызыланы Лейляны, Жаппуланы Ханифаны, Тохайланы Фатиманы, Ёзденланы Назиляны, Амина Нированы, Артём Кривдунну, Этезланы Маликаны, Жанатайланы Айшаны, Вадим Логиновну къауумунда финалгъа чыкъгъанды, кубок эмда дипломла бла саугъаланнганды. Ёзденланы Назиля уа, турнирде бек игиге саналып, энчи саугъагъа бла дипломгъа тийишли болгъанды.

Анатолий ТЕМИРОВ.
Поделиться: