«Жюрегинг жаратхан ишни къолгъа алсанг, аны женгил тамамлайса»

Ахметланы Баширни жашы Расулну, 2020 жылны бек иги студентинча, Россей Федерацияны Правительствосуну стипендиясына кёргюзтгендиле. Бюгюнлюкде Расул Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина факультетини 4-чю курсуну студентиди. Курсну башчысыды, кёп ведомстволу саугъалагъа, вузну грамоталарына да тийишли болгъанды. Бюгюн ол бизни къонагъыбызды.
-Расул, биринчиден, жетишимлеринге бек къууаннганыбызны айтыргъа сюеме. Мындан ары ала бютюн кёп болурларын тежейме. Энди уа медицинаны нек сайлагъанынгы айтсанг эди.
-Мен 9-чу классха дери Прохладныйде окъугъанма. Анда устазларыбызны бек билимлилеге, адеплилиге санайма. Ала бизге окъутуу, юйретиу жаны бла да уллу къыйын салгъандыла, сау болсунла. Дерсни иги ангыламасанг, ол бошалгъандан сора анга тюшюндюрюрге кюрешгендиле, заманларын, къарыуларын да аямай.
Сора юйюрюбюз бла Кёнделеннге кёчебиз. Онбиринчи классны анда Энейланы Магометни жашы Тимурну атын жюрютген мектепде алтын майдалгъа бошагъанма. Медицинаны уа гитчелигимден бери да жаратама. Ол себепден мектепни бошагъанымдан сора КъМКъУ-ну медицина факультетине арсарсыз баргъанма.
-Сен фармация бёлюмде окъуйса, аны магъанасын кёпле биле да болмазла, аны да ангылатсанг эди.
- Фармация деген сёзню грек тилде магъанасы - дарманла, дарманланы хайырланыуду. Саулай алып айтханда уа, дарманланы жарашдырыу, сакълау эмда сатыу жаны бла илму тинтиулени бла практика ишни комплексиди. Ол химияны бютюн терен билиуню излейди. Нек дегенде анга кёп тюрлю химия формулала эм ангылаула киредиле. Врач саусузгъа берген дарманны иги билмесе, ол хайыр угъай, хата келтирирге боллукъду. Мен бек жаратама медицинада бу усталыкъны. Сокъуранмайма аны сайлагъаныма да.
-Сен илму-тинтиу иш да бардыраса, кёп статьяланы авторуса. Тюрлю-тюрлю олимпиадалагъа, конкурслагъа, конференциялагъа, семинарлагъа да тири къатышаса. Шимал Кавказда илму-билим берген медицина кластерни академиясыны эм иги студентисе. Илму ишинги юсюнден да айтсанг эди.
-Илму статьяларым артыкъ кёп тюйюлдюле. Кеслери да студентлени эмда жаш алимлени "Перспектива" журналларында, башха халкъла аралы эм россейли медицина изданиялада басмаланнгандыла. Тинтиулерим сайлагъан усталыгъым бла байламлыдыла. Аладан бек магъаналысына генетикалы модифицированный организмлени (ГМО) юсюнден ишими санайма. Мен аланы хайырлылыкъларын бла хаталарын илмуну юсю бла ачыкъларгъа кюрешгенме.
Аны бла бирге илму-практика конференциялагъа да къатышама. "Территория смыслов" деген битеуроссей жаш тёлю билим бериу жай форумда да болгъанма. Шимал-Кавказ федерал округда жаш тёлю проектлени конкурсуну грантын да алгъанма, КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу "Жаш тёлюню социал ишлеге къатышдырыу жаны бла магъаналы борчланы тамамлауну проект амалларын къурауну стратегиясы бла практикасы» деген программагъа кёре бардыргъан курсланы бошагъанма. "Мени гитче Ата журтум" деген битеуроссей конкурсну регионла аралы кесегинде да хорлагъанма.
-Мен билгенликден, сен арт юч жылны ичинде Кёнделенни тарыхыны юсюнден материалла да жыйышдыраса.
-Хау, кёп шарт, сурат да жыйгъанма, алай бу ишни ахыры жокъду, материал бек кёпдю. Мен аны бла окъуудан, юйде жумушладан бош заманымда кюрешеме. Бошагъанымлай, китап этип чыгъарыр муратым барды.
-Шимал Кавказны жаш тёлюсюню "Машук" форумуну юсюнден а сагъынмадынг. Анга къатышханмыса?
-Анда былтыр "Живая история- живая поэзия" деген проектиме кёре хорлагъанма. Мен аны къоруулай туруп, залдагъыла асыры тынч олтургъанларындан, бир кесек абызырагъан окъуна этген эдим. Алай бошагъанымдан сора жюрини къаууму, башхала да кёпге дери къарс къагъып тургъандыла.
Алай бла иги кесек ахча къоллу да болуп, проектими Минги тауну тийресинде, КъМКъУ-ну базасында жашауда бардыргъанма. Ол мени ёхтемлигимди.
- Расул, сен, айырмалы окъугъанынг бла къалмай, вузну башха ишлерине да тири къатышаса, профсоюз организациясыны башчысыса. Солуу кюнлерингде элге барып, анда ата-ананга маллагъа къараргъа, башха юй жумушланы тамамларгъа да болушаса. Бу затлагъа къалай жетишесе?
-Мени бош заманым хазна жокъду. Алай мен къыйналама, арыйма деп айталмайма. Сёзсюз, тенглерим бла да тюбешеме, киногъа, концертге да барама. Медицина литератураны, журналланы окъуйма. Алай а телевизор аллында сагъатла бла олтурмайма, телефон бла да керексиз сёлешип турмайма. Жюрегинг жаратхан, сюйген ишни къолгъа алсанг, анга заман да табаса, кесин да женгил тамамлайса.
-Сау бол, Расул. Мындан ары жашауунгда энтта кёп хорламла болдурлугъунга бир ишеклигим жокъду.

Холаланы Марзият.
Поделиться: