Муниципалитетни бюджетине ахшы къошумчулукъ эте

Кёп болмай Май районну администрациясыны башчысы Татьяна Саенко орунбасары эм экономика - финансла жаны бла управленияны таматасы Наталья Ожогина бла ишчи программаларыны чеклеринде «Агрофирма «Александровская» биригиуде болгъандыла.
Бюгюнлюкде ол районну бюджетин байыкъландырыуда ахшы къошумчулукъ этген, жетишимли къармашхан эл мюлк организацияладан бириди. Анга кёп жылланы ичинде Магомед Макоев башчылыкъ этеди. Мюлкде асламысында битимчилик бла кюрешедиле. Бюгюнлюкде сабанлыкълары 2 303 гектаргъа жетеди. Андан 713 гектарда кюзлюк будай ёседи, жайлыкъ битимле да 1590 гектар жерни аладыла.
Биригиу ишин жетишимли бардырырча мадар излегенлей турады, ол санда жангы технологияланы да хайырланады. Алай бла былтыр «Агропромышленный комплекс продукцияны экспорту» федерал проектге кёре жауун халда суу сугъаргъан беш машина алыннганды, ол шарт къоранчланы санамай мирзеуден 1307 тонна тирлик алыргъа онг тапдыргъанды.
Администрацияны келечилери жаз башы кезиулю ишле къалай бардырылгъанларын, предприятияны финанс- экономика болумун эм башха проблемаланы да соргъандыла. Уруннганланы эркинликлерин сакълаугъа да аслам эс бурулгъанды.
Магомед Хагуцирович аны ишчилери энчи кийим бла, жылы аш бла жалчытылыннганларын эм медицина пунктда да кеслерине къаратырча онгболгъанын билдиргенди.
Ахырында Татьяна Викторовна предприятияны ишине бюсюрегенин айтып, жаз башы кезиулю ишлени графикден кеч къалмай тамамларгъа кереклисин да эсгертгенди.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: