КIуэкIуэ Казбек Ищхъэрэ флотым и хыдзэлIхэм ящIыгъуу адмирал Головко Арсений и фэеплъ жыгхэр хесэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Ищхъэрэ флотым и лIыкIуэхэм ящIы­гъуу хэтащ адмирал Головко А. Г. и цIэр зезыхьэ скверым жыгыщIэ цIыкIухэр щыхэсэнымрэ абы и фэеплъым деж удз гъэгъахэр щыгъэтIылъынымрэ теу­хуа Iуэхухэм. Фэеплъыр дзэзешэ цIэры­Iуэм хуагъэувауэ щытащ ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъу илъэсым.
Зэхыхьэр къыщызэIуихым КIуэкIуэ Казбек гуапэу фIэхъус ярихащ Ищхъэрэ флотым щыщ хыдзэлIхэм. Ахэр мы махуэхэм Налшык щыIэщ Урысейм регби-7-мкIэ и чемпионатым и кIэух зэIущIэу ди щIыналъэм щекIуэкIым хэту. ЩIыналъэм и УнафэщIым хьэщIэхэм фIыщIэ яхуи­щIащ адмирал щэджащэ Головко Арсений Григорий и къуэр зэращымыгъупщэм, флотым и хабзэфIхэр зэрахъумэм пап­щIэ икIи щIалэхэм ехъуэхъуащ спортым ехъулIэныгъэ лъагэхэр щызыIэрагъэхьэну.
Ищхъэрэ флотым и унафэщIым и дэ­Iэпыкъуэгъу, полковник Кошкарев Павел КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек къритыжащ Ищхъэрэ флотым и командующэ, Урысейм и ЛIыхъужь Моисеев Александр къыбгъэдэкI фIыщIэ тхылъыр. «Ушаковым и орденыр зыхуагъэфэща, Бэракъ­плъыжьзехьэ Ищхъэрэ флотым и Дзэ советым, а щIыпIэм къулыкъур щезыхьэкI хыдзэлI псоми, си щхьэми къыдбгъэ­дэкIыу фIыщIэшхуэ пхузощI ди зэпы­щIэныгъэхэр гъэбыдэным хуэунэтIауэ зэфIэбгъэкI IуэхуфIхэм папщIэ. «Эль­брус» тенджыз кхъухьым къулыкъу щы­зыщIэхэм ягъэлъапIэ республикэм хуаIэ зэныбжьэгъугъэ зэхущытыкIэхэр. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ щIалэхэм щIыхь пылъу къулыкъу щащIэ Ищхъэрэ флотым хыхьэ кхъухьхэмрэ частхэмрэ, ди нэхъыжьхэм я лIыхъужьыгъэ хабзэхэм къыпащэу», - щыжеIэ тхыгъэм.
Удз гъэгъахэр фэеплъым деж щызыгъэтIылъахэм яхэтащ Налшык къалэ округым и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Ахъуэхъу Таймураз, Урысейм РегбимкIэ и федерацэм регби спорт лIэу­жьыгъуэм УФ-м IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къа­рухэмрэ къарузехьэ IэнатIэхэмрэ зыщегъэужьынымкIэ и комитетым и спорт унафэщI Дубинэ Богдан, республикэм щыщ жылагъуэ лэжьакIуэ Байсиев Те­мыржан.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 17:05

ЩIЫНАЛЪЭМ ЗЭРЫЗИУЖЬЫНУ ЩIЫКIЭМ ТЕУХУАУЭ

Къэрал къулыкъущIапIэхэм
КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ щIыналъэм 2030 гъэ пщIондэ зэрызиужьыну щIыкIэр убзыхуным теухуа зэIущIэ.

30.07.2021 - 12:28

ГЪЭ ЕДЖЭГЪУЭЩIЭМ ХУЭЩIА ТЫГЪЭ

Май щIыналъэм хыхьэ Ново-Ивановскэ къуажэм щыпсэу ныбжьыщIэхэм 2021 - 2022 гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу тыгъэ гуапэ къапоплъэ.

30.07.2021 - 11:18

ДИ ЧЕМПИОНХЭМ КЪАХОХЪУЭ

Токио щекIуэкI XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэм Урысейм и олимп и спортсменхэм иужь махуитIым я медалхэм щыхагъэхъуащ.

29.07.2021 - 10:14

Балигъ мыхъуахэм я хуитыныгъэхэр хъумэным теухуауэ

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ ба­лигъыпIэ имыувахэм яхуэгъэза хабзэхэр къызэпемыгъэу­ды­ным теухуа Iуэхухэм щыхэплъа зэIущIэ.

29.07.2021 - 10:12

Данэ IэлъэщIхэм елэжь сурэтыщI

Данэ IэлъэщIхэм елэжь сурэтыщI, дизайнер Газиевэ Мадинэ и IэрыкIхэр щыцIэрыIуэр Шэшэным и закъуэкъым. Ар ящэху Европэмрэ США-мрэ щыпсэухэм.