ПсапащIэ зэхьэзэхуэ

Грэпплинг
Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ грэпплингымкIэ щIыналъэхэм зэдай псапащIэ зэхьэзэхуэ. Ар хухахащ узыфэ хьэлъэ къызэуэлIауэ мы махуэхэм мылъку зыхузэхуахьэс Нэгъуей Iэдэм цIыкIу.
Кърымымрэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм хиубыдэ республикэхэмрэ къикIауэ зэпеуэм хэтащ спортсмен 460-м щIигъу. Зэхыхьэр къызэрагъэпэщащ Шыхъуэстэн Руслан зи унафэщI КъБР-м ГрэпплингымкIэ и федерацэмрэ, «Файт Зон» спорт клубым и тренерхэмрэ.
Грэпплингым зыхуэзыгъасэхэм я зэпэщIэтыныгъэхэр иуха нэужь утыкур хуит хуащIащ блогерхэм, хьэрычэтыщIэхэм, республикэм щыцIэрыIуэ щIалэщIэхэм. Абыхэм бэнэкIэм щаIэ зэфIэкIхэр къагъэлъэгъуащ. ЗэIущIэхэр хуабжьу удэзыхьэхыу, гукъинэжу екIуэкIащ.
«Мы зэхьэзэхуэр къызэдгъэпэщынымкIэ щIэгъэкъуэн къытхуэхъуа псоми фIыщIэ ин яхуэсщIыну сыхуейщ, - жиIащ Шыхъуэстэн Руслан. – Я зэман, я сом емыблэжу мыпхуэдэ жэрдэм къыщетхьэжьэм абыхэм ар къыддаIыгъащ. Псом хуэмыдэу къыхэзгъэщыну сыхуейщ джэгуакIуэ, гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр къызэзыгъэпэщ, хабзэм тету езыгъэкIуэкI НакIэ Аслъэн».
Зэхьэзэхуэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ дипломхэмкIэ медалхэмрэ бгырыпххэмкIэ ягъэлъэпIащ.
Псори къыщIрахьэжьэжа псапащIэ зэхыхьэр щIрагъэкIуэкIа Нэгъуей Iэдэм цIыкIу а Iуэхум къыхухэкIащ сом мин 206-м щIигъу.
Алыдж-урым бэнэкIэ
Мудрэн Хьэзрэт къыхожаныкI
Калининград дэт «Юность» спортымкIэ уардэунэм мэлыжьыхьым и 13 - 15-хэм щекIуэкIащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ тэмэму зэхэзымыххэм я урысейпсо чемпионат. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ 24-м икIа спортсмен 54-рэ.
Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Мудрэн Хьэзрэт зи хьэлъагъыр килограмм 77-м нэблагъэхэм я гупым домбеякъ медалыр къыщихьащ. Фигу къэдгъэкIыжынщи, нэхъапэIуэкIэ ар щытекIуащ щIалэгъуалэхэм я урысейпсо зэхьэзэхуэм.
Спортсменыр ягъасэ Елчэпар Муратрэ Горинов Владимиррэ.
Алыдж-урым бэнэкIэ
Тепщэныгъэр хуэхъумакъым
Башкортостан и Уфа къалэм дэт Спортым зыщыхуэгъэхьэзырынымкIэ центрым щекIуэкIащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ ныбжьыщIэхэм я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Ар фэеплъ хуащIащ СССР-м щIыхь зиIэ и тренер Борман Владимир. Я хьэлъагъ елъытауэ гуэшауэ щыта гуп 15-м щыбэнащ зи ныбжьыр илъэс 16-м щIимыгъуа къэралым и щIыналъэ 65-м щыщ спортсмен 450-рэ.
Зи хьэлъагъыр килограмм 41-м нэблагъэ­хэм я гупым пэщIэдзэ зэIущIэхэр фIы дыдэу щезыгъэкIуэкIа Уэртэн Руслан финал зэIущIэм къыщыпэщIэтащ Осетие Ищхъэрэ - Аланием щыщ Валиев Давид. Япэ дадикъэхэм щегъэжьауэ пашэныгъэр зыубыда ди лъэпкъэгъум и ефIэкIыныгъэр хуэхъумакъым икIи етIуанэ увыпIэр къихьри дыжьын медалыр къыхуагъэфэщащ.
Алыдж-урым бэнэкIэ
БэнакIуэ цIэрыIуэм и фэеплъу
Нижегородскэ областым хыхьэ Бор къалэм дэт «Красная горка» физкультурэ-спорт комплексым щекIуэкIащ алыдж-урым бэнэкIэм и «А» классым хыхьэ XVIII урысейпсо зэпеуэ. Ар фэеплъ хуащIащ а къалэм спорт бэнэкIэм и лъабжьэр щызыгъэтIылъа Серебряков Алексей. Зэхьэзэхуэм и тыгъэхэм щIэбэнащ Урысейм и щIыналъэ 24-м къикIа, я хьэлъагъ елъытауэ гупипщIу гуэшауэ щыта спортсмени 140-м щIигъу.
ЗэпэщIэтыныгъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым бэнэкIэмкIэ и школым и гъэсэнхэм медалищ къыщахьащ. И хьэрхуэрэгъухэм зы Iэмали езымыта Къэрэгъул Анзор килограмм 60-м нэблагъэ зи хьэлъагъхэм я гупым пашэныгъэр щиубыдащ. КъуийцIыкIу Ахьмэд килограмм 77-м нэблагъэхэм я деж дыжьын медалыр къыщихьащ. Килограмм 97-м нэблагъэхэм я гупым щыбэна Чэрим Алим ещанэ хъуащ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, нэхъапэIуэкIэ Къэрэгъул Анзор домбеякъ медалыр къыщихьащ щIалэгъуалэм я урысейпсо зэхьэзэхуэм.

ЖЫЛАСЭ Замир.
Поделиться: