Арбазланы айбатландырыу къолгъа алыннганды

Бу кюнледе «Жашау журт эм шахар болум» эм «Шахар болумну игилендириу миллет эм федерал проектлеге кёре Тырныауузну Элбрус проспектини 36-чы, 38-чи, 40-чы, 47-чи, 49-чу эм Мызы улу атлы орамны 3-чю эм 4-чю номерли кёп фатарлы юйлерини арбазларын тапландырыу башланнганды. Алагъа саулай 5588502,67 сом къоратыллыкъды.
Жангыртыу ишлени кезиуюнде тийреге бордюрла салынырыкъдыла, асфальт жайыллыкъды, кир-кипчик атарча орунла, шинтикле эм кече жарытырча чыракълы чыпынла да салыныркъдыла. «Программа графикден кеч къалмай тамамланырын Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коковну эм Правительствону жанындан да къаты контроль этиледи. Проектни хайыры бла шахарчыланы жашау болумлары бираз иги жанына тюзеллиги бютюн къууандырады», - дейди Тырныауузну администрациясыны башчысы Жаппуланы Руслан. Бюгюнлюкде сагъынылгъан арбазлада тийишли жумушла башланнгандыла. План бла ала быйыл июль айгъа битерге керекдиле.
Сагъынылгъан проектлени чеклеринде Жанхотияны къаты бла баргъан «Прохладный - Баксан - Эльбрус» трассада да омакъ аллеяны къурулушу башланнганды. Бусагъатда подряд организация анга плитка салырча жерни мурдорун хазырлап бошай турады». Аны уллулугъу 4 минг квадрат метрге жетерикди. Мында элчиле эм къонакъла да солургъа эм заманларын зауукълу ётдюрюрге да онг табарыкъдыла. Аны бла бирге ол районда туркластерни айнытыугъа ахшы къошумчулукъ этерикди»,- деп билдиргенди муниципалитетни администрациясыны башчысыны орунбасары Анатолий Ойтов.
Объектде машинала турурча эм сабийле ойнарча майданла да жарашдырыллыкъдыла. Къоркъуусузлукъну жалчытыр муратда тёгереги бла темир буруу тартыллыкъды, шинтикле, кир-кипчик атарча орунла эм чыракъ чыпынла да салынырыкъдыла. Саулай алып айтханда, битеу бу ишлеге 9,5 миллион сом къоратыллыкъды.
Быллымда да Мызы улу атлы орамда 26-чы номерли юйню арбазына къыстау ремонт этиле турады. Объектни мурдорун хазырлагъанларындан сора, бордюрла, чыракъ чыпынла саллыкъдыла эм сабийле ойнарча майдан къураллыкъды.
- Игилендириу жаны миллет проектни бардырыргъа онг табылгъаны бизни элге болмагъанча магъаналыды. Белгиленнген жумушланы заманында тамамланырларына районну администрациясы къаты контроль этеди, - дейди элни таматасы Тебердиланы Магомет.

Курданланы Сулейман.
Поделиться: