Салына тургъан мектепде сабийле бир сменде окъурукъдула

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы районларына тёрели ишчи жолоучулугъуну кезиуюнде Прохладна районну Солдатская станицасында жангы мектепни къурулушу не халда болгъанын да кёре баргъанды. 250 окъуучугъа жери боллукъ бу мекям «Билим бериу» миллет проектни «Шёндюгю заманны школу» регион проектине кёре ишленеди.
Жангы мектеп келир жыл сентябрьде эшиклерин ачарыкъды. Бек магъаналысы уа - мында сабийле бир сменде окъурукъдула. Аны окъуу кабинетлери, медицина отоуу, ашханасы, актовый залы шёндюгю заманны излемлерине кёре жарашдырыллыкъдыла. Арбазында уа футбол, волейбол эм баскетбол ойнарча майданчыкъла боллукъдула.
Мектеп битеу да 20 минг квадрат метрни тутады. Аны къурулушуна бюджетден 300 миллион сом чакълы бёлюннгенди.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: