Казбек Коков бир ненча районну жокълагъанды эмда жолланы тапландырыу къалай къуралгъанын тинтгенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Къоркъуусуз эм тынгылы автомобиль жолла» миллет проектге эмда 2021 жылны регион программасына кирген ызла не халда болгъанларын кёргенди. Ол жумуш бла республиканы оноучусу бир ненча жерде болгъанды: Бахсан, Прохладна, Май, Урван эм Чегем районлада. Республиканы таматасы бла бирге аны ишчи жолоучулугъунда КъМР-ни транспорт эмда жол мюлк министри Аслан Дышеков да болгъанды.
Прохладныйде Башчы Головко орамда ремонт къалай баргъанын кёргенди. Мында беш километрде эки къатлы асфальт бетон бла бирге салынырыкъды, машиналагъа тёрт ыз къураргъа белгиленеди. Андан сора да, тереклери бла жаяу жолчукъла ишленирикдиле, чыракъ чыпынла орнатыллыкъдыла. Бу автомобиль ызгъа къошулгъан тыгъырыкълагъа, ол санда Почтовый, Больничный, Лесной эмда Свобода атлы орамчыкълагъа да, ремонт этилмей къаллыкъ тюйюлдю.
Регионну оноучусу Прохладный-Эльхотово машина жолну Прохладныйни бла Майскийни арасында 9.5 километрни тутхан кесегине да эс бургъанды. Ол бек керекли транспорт ызды. Аны регионла аралы магъанасы барды: СКФО-ну юч субъектин - Ставрополь крайны, Къабарты-Малкъарны эмда РСО-Аланияны - бирге байлайды. Бюгюнлюкде аны юсю бла иги кесек жюк да, адам да ташылады.
- Жолну жангыртыуну проекти хазырды, федерал арадан анга тутхучлулукъ этиуню юсюнден оноуну сакълап турабыз,- дегенди Казбек Коков. - Дагъыда Бахсанны бла Чегемни, Майскийни бла Прохладныйни араларында жолланы эки жанларына чыракъ чыпынла салынырыкъдыла, алада жюрюген къоркъуусуз болур ючюн башха мадарла да этилликдиле.
Бу ишибизде жолну бузулуудан сакъларыкъ, ахчаны да аярыкъ жангы амалланы хайырланыргъады умутубуз. Ол а бизге башха жерледе да жолланы жангыртыргъа онг берликди.
Ишчи жолоучулугъуну кезиуюнде КъМР-ни Башчысы Майскийде Герцен атлы орамда ызны эмда Эски Черекде жолланы тёрткилометрлик кесегини ремонту къалай баргъанына къарагъанды. Ызы бла Нарткъала-Урван-Чабакъ питомник жолну жангыртылгъан кесегин (узунлугъу эки километрден асламды) кёре баргъанды. Нартанда уа жетикилометрлик жолгъа не зат этилгенине да къарагъанды.
Саулай алгъанда, жолчула быйыл автомобиль жолланы 32 участкасына - битеу да 114 километрден асламына - ремонт этерикдиле, жангыртырыкъдыла.

Поделиться: