Акъсырэхэ я хъэтI зэмыщхьыр

Лермонтов Михаил и музейуэ Псыхуабэ дэтым иджыблагъэ къыщызэIуахащ Акъсырэ лIакъуэм къы­хэкIа сурэтыщIхэм я IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэ- гъуэныгъэ гъэщIэгъуэн.
Выставкэм утыку къыщ­-рахьащ КъБАССР-м щIыхь зиIэ и сурэтыщI, Художес­т­вэхэмкIэ Урысей академием щIыхь зиIэ и член, Урысейм щIыхь зиIэ и сурэтыщI Акъ­сырэ Михаил, и щхьэгъусэ Викторие, абыхэм япхъу Тамарэ сымэ я IэдакъэщIэкI сурэтхэр. Унагъуэм я нэхъыжьыр илъэс 90 щрикъум ар хуэгъэпсащ.
- Сэ сызэреплъымкIэ, гъэ­лъэ­гъуэныгъэр гум темыгуплIэу, моуэ плъыфэ зэ­щIэжьыуэу, нэхуу хъуащ. Пан­демие нэужьым абы цIыхухэм гукъыдэжрэ дэрэ­жэгъуэрэ зэраритынум шэч хэлъкъым, - жиIащ Акъсырэ Викторие къыщыпсалъэм.
- Гъэлъэгъуэныгъэр щIэ­щы­­гъуэ зыщIыр сурэтыщI унагъуэм я лэжьыгъэхэр зэгъусэу утыку къызэрырахьам и закъуэкъым, атIэ абыхэм псоми хъэтI зырыз, дуней лъагъукIэ щхьэхуэ зэраIэрщ. Мы лэжьыгъэхэм зэщхьу, къытригъэзэжу зыри къыщыпхуэгъуэтыркъым. Хуабжьу ди гуапэу ­къедгъэблэгъащ сурэтыщI унагъуэр. Сыт щыгъуи хуэдэу, абыхэм я Iэдакъэ­щIэкIхэм гурыфIыгъуэ ­къуат, фIым ущагъэгугъ, ­ ар творчествэм и къалэн ­нэхъыщхьэхэм ящыщщ, - жиIащ Лермонтов Михаил и музейм и унафэщI Сафаровэ Иринэ выставкэр къы­щызэIуихым.
Урысейм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт Ганин Александр къыхигъэщащ Акъсырэхэ я унагъуэм ябгъэдэлъ зэфIэкI лъагэр, щхьэж и IэдакъэщIэкIым езым и ухуэкIэ, и гупсысэкIэ иIэжу къызэрилъытэр.
- Нэрылъагъущ мы уна­гъуэм творческэ чэнджэщхэр зэрызэIэпамыхыр, плъыфэ, фактурэ къэлъыхъуэныр щхьэзакъуэ гуп­сысэкIэ зэрызэрагъэзахуэр. Аракъэ-тIэ сурэт щIыным щынэхъыщхьэр - щхьэж и хъэтI зэригъэпэщыжыныр, - жеIэ абы.
Акъсырэхэ я Iэдакъэ­щIэкI­хэр накъыгъэм и 2 пщIондэ Псыхуабэ щагъэлъэгъуэнущ.

Инэрокъуэ Данэ.
Поделиться: