Ёзек тема – бир къырал экзаменнге тынгылы хазырланыу эмда аны къуралыулу бардырыу

Къабарты-Малкъаргъа къырал жумуш бла Билим бериуде эм илмуда надзор жаны бла федерал службаны башчысы Анзор Музаев келгенди. Ол Правительствону башчысы Мусукланы Алий бла тюбешгенди, ызы бла билим бериу органланы келечилери бла кенгеш бардыргъанды. Анда КъМР-де 2021 жылда Бир къырал экзаменнге хазырланыуну эм аны къуралыулу бардырыуну соруулары сюзюлгендиле.
Анга федерал инспектор Тимур Макоев, КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, премьер-министрни орунбасары Марат Хубиев, районланы администрацияларыны таматалары, билим бериу жаны бла жууаплы органланы келечилери да къатышхандыла.
Жыйылыуну ача, Мусукланы Алий къонакълагъа республикагъа бёлюннген эс ючюн ыразылыгъын айтханды. Премьер-министр къырал аттестациягъа хазырланыугъа, аны бир тюрлю чырмаусуз, кемчиликсиз бардырыугъа энчи эс бурулгъанын чертгенди. Аны айтханына кёре, къырал аттестациягъа 12 минг адам къатышырыкъды. «Экзаменлени берликлени арасында саулукъларына кёре чекленнген онглары болгъанла да бардыла. Алагъа тийишли халла, сынауладан чырмаусуз ётерча амалла да къуралгъандыла»,-дегенди ол.
Билим бериу учреждениялада бир къырал экзамен бардырылырча 22 пункт барды, энтта тёртюсю окъуучула жашагъан жерледе орнатылгъандыла. Алада барысында да сынаула тюзлюк бла бардырылырча мадарла къуралгъандыла. 9-чу классланы окъуучулары экзаменлени 67 жерде берликдиле.
Озгъан жыллада Ич ишле, Саулукъ сакълау министерствола, «Ростелеком» общество бла ведомствола аралы байламлыкъла жюрютюу жаны бла иги сынау барды, быйыл да ол хайырланыллыкъды. Излемлеге тийишлиликде, экзаменни соруулары сынау бардырыллыкъ жерледе басмаланырыкъдыла. Къоркъуусузлукъну жалчытыр мурат бла ЕГЭ боллукъ жерледе металлоискательле салыннгандыла. Сынаула тюзлюк бла ётер ючюн билим бериу учрежденияны тийресинде сотовый байламлыкъ жюрютюллюк тюйюлдю, пунктлада жамауат къараучула ишлерикдиле.
- Алай экзамен сабийге уллу сынау болгъанын барыбыз да ангылайбыз. Жууаплы органла жылны ичинде окъуучула эм аланы ата-аналары бла кёллерин басар мурат бла тийишли жумушла бардыргъандыла,-дегенди Мусукланы Алий.
Анзор Музаев сёзюнде быллай жыйылыула, кенгешле сынауланы кезиулеринде ачыкъланнган кемчиликледен эсепле чыгъарыргъа, аланы болдурмау жаны бла методикала хазырларгъа онг бергенлерин чертгенди. Аны айтханына кёре, былтыр республика Бир къырал экзамен бардырылгъанына кёре «жашил» зонадады, бузукълукъла ачыкъланмагъандыла.
Рособрнадзор РФ-ни Жарыкъландырыу министерствосу бла байламлыкъда ишлегенин белгилегенди ол. Ведомстволаны баш муратлары къыралда, хар субъектде да сабийлени окъутууну качествосун игилендирип, битеудуния рейтингде ал тизгинлеге чыгъарыргъады.
Былтыр а надзор орган КъМР-де бир-бир школлада халкъла аралы PISA системагъа кёре тинтиуле бардыргъанды. Башхача айтханда, окъуучула алгъан билимлерин жашауда къалай хайырлана билгенлери тергелгенди. «Жарсыугъа, кёрюмдюле къууанырча тюйюлдюле, ала къыралда орталыкъ ёлчемден аздыла. Министерство бу тарихлени эсге алып, кемчиликлени кетерирге тийишлиди»,-дегенди ол.
Бюгюнлюкде уа надзор орган къыралда «500+» проектни бардырады жашауда. Анга республикадан 18, битеу къыралдан а 257 школ къошулгъанды. Ала окъутууну качествосу артыкъ ахшы болмагъан билим бериу учрежденияладыла. Алада тийишли мадарла бардырылгъандан сора окъутууну качествосун игилендириу жаны бла методикала хазырланыллыкъдыла.
Анзор Музаев быйыл биринчи кере болуп къыралда информатикадан Бир къырал экзамен бардырыллыгъын да эсгертгенди. Ол регионла анга хазыр болгъанларын, билим бериу учрежденияла компьютерле бла жалчытылыннганларын билдиргенлерин чертгенди. «Бу экзаменни бир тюрлю чырмаусуз ётдюрюрге тийишлиди, битеу техниканы алгъадан тинтип, ала ишлемегенлерине тарыгъыула болмазча»,-дегенди ол.
Жыйылыуда былтыр ачыкъланнган кемчиликлени эсге алып, быйыл бир къырал экзаменнге хазырланыу къалай бардырылгъаны да сюзюлгенди. Аны юсюнден докладны Рособрнадзорну башчысыны орунбасары Игорь Круглинский этгенди.
КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министри Анзор Езаов а 2021 жылда ЕГЭ-гъа технология, техника, кадрла жаны бла хазырлыкъны юсюнден билдиргенди.
Кенгеш андан ары жабыкъ халда бардырылгъанды.

Тикаланы Фатима.
Поделиться: