Май, Прохладна эм Бахсан районлада къыстау урлукъ саладыла

Белгилисича, быйыл Къабарты-Малкъарда сабанлыкъланы 281,9 минг гектар чакълы бирине урлукъ салынырыкъды, ол былтырны кёрюмдюлерине келишеди. Бу кюнледе Май районну аграрчылары да къыстау урлукъ чачып кюрешедиле. Саулай алып айтханда, эл мюлклени барысында да жазлыкъ сабанлагъа 12207 гектар жер бёлюннгенди. Ол санда будай бла къудоругъа -5418, тахта кёгетлеге -2613, картофха – 526, чеплеуге – 390, соягъа - 60 эм мал ашха 3059 гектар бёлюннгенди. Эл мюлк предприятияла урлукъ, отлукъ, запчасть керек бла да жюз процентге жалчытылыннгандыла.
Прохладна районда да эллиге жууукъ биригиуде урлукъ чачып бошай турадыла. Къышлыкъ будай 38,1 минг гектарда ёседи, аны асламысын неда 32,7 минг гектарын будай алады эм жазлыкъ битимле да 58,8 минг гектарда чачыллыкъдыла.
Быйыл Бахсан районда сабанлыкъла 32078 гектаргъа жетдирилгендиле. Хар замандача. аслам жерге неда 24 минг гектаргъа мирзеулюкге нартюх салынырыкъды. Аны бла бирге чеплеу- 1900, будай бла зынтхы- 400, къудору бла татлы нартюх (бондюэль) 1300 гектаргъа салынырыкъды. Бусагъатда 3 минг гектар жерни игилендирип, 155 гектаргъа жазлыкъ зынтхы салып бошай турадыла.
Аны бла бирге Баксанёнок бла Кременчуг-Константиновское элледе 100 гектар жерде терек бахчалыкъла орнатыладыла. Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде аланы саны 4510 гектаргъа жетеди. Эл мюлк жерлени 118 километрден аслам жеринде игиледендириу ишле бардырылгъандыла. Ол санда быйыл 1000 гектарда жауун халда суу сугъарырча машинала ишлерикдиле.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: