«Илъэсым и студент» Соповэ Алинэ

ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ институтым иджыблагъэ ще­кIуэ­кIащ еджакIуэ нэхъыфIхэр къыщагъэнаIуэ «Илъэсым и студент» зэпеуэр.
Илъэс етхуанэ хъуауэ къызэрагъэпэщ а Iуэху дахэм мы гъэми щIэщыгъуагъ куэд халъхьащ къызэгъэпэщакIуэхэм. Зэпеуэм хэтхэм еджэным хуаIэ зэфIэкIыр, щIэныгъэ-творческэ ехъулIэныгъэхэр, жыджэру студент гъащIэм зэрыхэтырщ къалъытэр. 2 - 5-нэ курсхэм щеджэ студентхэм ящыщу зэпеуэм и Iыхьэхэм нэхъыфIу зыкъыщызыгъэлъэгъуа хъыджэбзитху финалым кIуащ.
ЯпэщIыкIэ студентхэм зыкъагъэ-лъэгъуащ, я зэфIэкIхэр, ехъулIэныгъэхэр утыку кърахьащ. Апхуэдэу, хъыджэбзхэм я зым литературэ зыплъыхьакIуэхэм я программэ зэхигъэуващ, адрейм музыкэ школым и къудамэ псоми щеджауэ музыкэ Iэмэпсымэ зэмылIэужьыгъуэхэм макъамэ гугъухэр кърегъэкIыф. Ещанэр «Кинотавр»-м и кинофестивалхэм димыгъэхуу щыIат. ЕплIанэ пщащэр псапащIэ Iуэхухэм жыджэру хэтти ди къэралым и Президентым и #МыВместе# медалыр къыхуагъэфэщат. Етхуанэ пщащэ цIыкIум «Кавказым и пащтыхь гуащэ» зэпеуэм «ЗэфIэ­кIыбэ» цIэр къыщыфIащат.
ЕтIуанэ Iыхьэм хъыджэбзхэм я акъыл и жанагъ, гупсысэм и кууагъ щагъэунэхуащ.
Я уэрэд, къафэ дахэхэмкIэ зэпеуэм кърихьэлIахэм я гукъыдэжыр къаIэтащ Рамзи Ванессэ, гъэ кIуахэм а зэпеуэм къыщыхэжаныкIахэу Шыкуэ Аскэррэ Хьэщхъуэжь Ислъамрэ.
КъэпщытакIуэ гупыр гупсэхуу хэплъа иужькIэ, япэ увыпIэр Соповэ Алинэ хуагъэфэщащ. ЕтIуанэ хъуар Пкин Сабринэщ, ещанэ увыпIэр Рамзи Ванессэ къихьащ.
ГъэщIэгъуэнракъэ, гъэ кIуам Алинэ мы зэпеуэм и финалым нэсауэ, «Творческэ номер нэхъыфI» Iыхьэм щытекIуат, мы гъэм нэхъ егугъужу зызыгъэхьэзыра хъыджэбзыр псоми ефIэкIащ.
«Илъэсым и студент» зэпеуэм къыщыхэжаныкIахэм дохъуэхъу, я ехъулIэныгъэ, насып нэхъыбэ хъуну, ефIэкIуэну ди гуапэщ.

Тэрчокъуэ Дисэ.
Поделиться: