ЩIалэгъуалэр парламент лэжьыгъэм пэроувэж

КъБР-м и Парламентым и деж щыIэ ЩIалэгъуалэ палатэм и ебланэ хэхыгъуэм хэтхэм я япэ зэIущIэ екIуэкIащ. Абы ­кърихьэлIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, спикерым и къуэдзэ Къардэн Мурат, Парламентым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Емуз Нинэ, нэгъуэщI комитет зыбжанэм я уна­фэщI­хэр, апхуэдэу ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэ­гъуалэм я IуэхухэмIэ комитетым хэтхэр.
ЗэIущIэр къыщызэIуихым Егоровэ Татьянэ ЩIалэгъуалэ палатэм и ебланэ хэ­хыгъуэм хэхуахэм ехъуэхъуащ икIи абыхэм лэжьыгъэ гъэщIэгъуэнхэр зэрырагъэкIуэ­кIынур и фIэщ зэрыхъур жиIащ.
- Илъэс пщыкIущым щIигъуауэ ЩIалэ­гъуалэ палатэм лэжьыгъэшхуэ зэфIегъэкI икIи ар граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ящыщу республикэм и щIалэхэмрэ хъы­джэбзхэмрэ я деж нэхъ пщIэшхуэ щызи­Iэхэм ящыщ хъуащ. БлэкIа хэхыгъуэхэм хэтахэм ирагъэжьа IуэхуфIхэр япэкIэ вгъэ­кIуэтэну къыфпэщытщ, - къыхигъэщхьэхукIащ къэпсалъэм.
Законхэр къыдэзыгъэкI органым и уна­фэщIым къигъэлъэгъуащ жэуаплыныгъэ зыпылъ мы IэнатIэр щIалэгъуалэр япэкIэ кIуэтэнымкIэ щIэдзапIэу зэрыщы­тыр.
- Япэрей хэхыгъуэхэм хэтахэм ящыщ куэд иджы унафэщI IэнатIэхэм пэрытщ, властым и унафэщI органхэм, щIыпIэ унафэр зе­зыгъакIуэ органхэм щолажьэ, КъБР-м и Парламентым, щIыпIэ унафэр зегъэ­кIуэ­нымкIэ советхэм я депутатщ. Апхуэдэ ехъулIэныгъэхэр къэкIуэну зэманым фиIэнымкIэ шэсыпIэ нэхъыщхьэр фи егугъуныгъэрщ, ерыщагъырщ, жыджэрагъырщ, - къы­хигъэщхьэкIащ спикерым.
ЩIалэгъуалэ палатэр къыщызэрагъэ­пэ­щым абы и къалэн нэхъыщхьэ дыдэу яубзыхуауэ щытахэм ящыщщ КъБР-м щIалэгъуалэм я хуитыныгъэхэмрэ законкIэ я сэбэп зыхэлъхэмрэ къызэгъэпэщыным хуэу­нэтIа хабзэ мардэхэр Парламентым щыпхыгъэкIынымкIэ сэбэп хъуныр.
- Дэ сытым дежи тфIэгъэщIэгъуэнщ щIалэгъуалэм я Iуэху еплъыкIэр. АтIэ иджырей хэхыгъуэм хэтхэм дэ дазэрыщыгугъыр сыт? Псом япэу, ахэр законхэр гъэхьэзыры­нымкIэ лэжьыгъэм жэрдэм яхэлъу бгъэ­ды­хьэнырщ. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, Парламентыр законхэр къыдэзыгъэкI органщ, ап­хуэдэу щыщыткIэ, лэжьыгъэм а и унэтIы­ныгъэр сытым дежи нэхъыщхьэщ. Япэрей хэхыгъуэхэм хэтахэм абы и лъэныкъуэкIэ куэд зэфIагъэкIащ, абыхэм щIэуэ, гъэщIэгъуэну Iуэху куэд къаIэтащ икIи а жэрдэмхэм федеральнэ, республикэ законо­дательствэм увыпIэ пыухыкIа щаубыдащ. Иджыпсту Парламентым иригъэжьащ «ЩIа­лэгъуалэ политикэм и IуэхукIэ» республикэ законым и проектыщIэ гъэхьэ­зырынымкIэ лэжьыгъэр. Фэ фщыщ дэтхэнэ зыри IэнатIэ пыухыкIа пэрытщ - хэти йоджэ, хэти и IэщIагъэмкIэ мэлажьэ. Абы къыхэкIыу ЩIалэгъуалэ палатэм хэт дэтхэнэ зыри абы и лъэныкъуэкIэ сэбэп хъуфынущ.
- КъБР-м и Парламнтым и деж щыIэ ­ЩIалэгъуалэ палатэр хуэIэкIуэлъакIуэ ­хъуащ социальнэ лэжьыгъэшхуэхэр, щIалэгъуалэ проектхэр гъэзэщIэным. Нобэ ­палатэм хэтхэм а зэфIэкIыр ягъэбэгъуэну, жылагъуэ IуэхущIэхэр зэтрагъэувэну Iэмал яIэщ, - къигъэлъэгъуащ Егоровэ Татьянэ.
КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым зэ­IущIэм хэтахэр къыхуриджащ гупу зэ­дэлэжьэным егугъуну, республикэм и щIалэгъуалэр жылагъуэ-политикэ гъащIэм нэхъ жыджэру къыхэшэным гулъытэ хэха хуащIыну.
- ЩIалэгъуалэ палатэм и ебланэ хэхы­гъуэм хэхуахэм езыхэм я Iуэху еплъыкIэ яIэжщ, ахэр езыхэр къызыбгъэдэкIа жы­лагъуэ зэгухьэныгъэхэм щекIуэкIхэм фIыуэ щыгъуазэщ. Иджы парламент IэнатIэм щызэхуэса щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ зы гуп зэкъуэту зэдэлэжьэну, я къарур зрагъэуIуну къапэщытщ. Шэч хэмылъу, фэ мыбы нэгъэсауэ щыгъуазэ фыщыхъунущ политикэ, унафэщI, жылагъуэ лэжьыгъэм. Дэ дыфщогугъ зэвгъэгъуэтыну щIэныгъэм­рэ зэфIэкIымрэ щIалэгъуалэ Iуэхухэр дэгъэкIынымкIэ къэвгъэсэбэпыну.
Егоровэ Татьянэ ЩIалэгъуалэ палатэм хэтхэм чэнджэщ яритащ КъБР-м и Парламентым и депутатхэм нэхъ быдэу япыщIауэ щытыну.
ЗэIущIэм хэтахэм ЩIалэгъуалэ палатэм и зэхэлъыкIэр яубзыхуащ икIи абы и уна­фэщIхэр хахащ.
Къагъэлъэгъуа кандидатурэхэм теп­сэ­лъыхьа нэужь, КъБР-м и Парламентым и деж щыIэ ЩIалэгъуалэ палатэм и унафэ­щIу Борисевич Екатеринэ, абы и къуэдзэу Къэгъэзэж Ислъам, Мэсей Ислъам, Тол­гуровэ Зулейхэ сымэ хахащ. ЗэIущIэм хэтахэр зэгурыIуащ КъБР-м и Парламентым и деж щыIэ ЩIалэгъуалэ палатэм и лIыкIуэу Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэ­хуэ­сым и Къэрал Думэм и деж щыIэ ЩIалэ­гъуалэ Парламентым Созаев Кязим ягъэ­кIуэну. Палатэм и секретару Къардэн Миланэ хахащ.
ЗэIущIэм апхуэдэу щаубзыхуащ ЩIалэ­гъуалэ палатэм и зэхэлъыкIэр икIи законхэр къыдэгъэкIынымкIэ, правовой, социальнэ, экономикэ IуэхухэмкIэ комиссэхэр ­яубзыхуащ, а комиссэхэм я унафэщIхэр ­хахащ.

КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: