Бу сыйлы ай хар юйге жюрек тынчлыкъ, берекет да келтирсин!

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков республиканы муслийманларын ораза  башланнганы бла алгъышлагъанды. «Сыйлы Рамазан ай – огъурлу  ишлени, ниет жаны бла тазаланыуну, жан аурутууну, кечиуню да кезиуюдю. Ол башхалагъа къайгъырыргъа, тёзюмлю болургъа, игиликле этерге керек болгъанын эсгертеди.
Къабарты-Малкъарны муслийман жамауаты республикада тюрлю-тюрлю дин тутханланы бирикдириуге, жамауатны адеп-къылыкъгъа юйретиуге уллу къыйын салады. Къырал эмда жамауат организацияла бла къаты байламлыкъда ишлейди, республикада мамырлыкъны бла келишиулюкню сакълаугъа уллу себеплик этеди.
Республикада жашагъанланы алгъышлай, кийик саулукъ, ырахатлыкъ, монглукъ тежейме. Бу сыйлы ай хар юйге жюрек тынчлыкъ, берекет да келтирсин!»,- деп айтылады регионну оноучусуну инстаграмда басмаланнган алгъышлау сёзюнде.

 

Поделиться: