Ёзек сёлешиу - элде жашауну къолайлы этиу, жаш тёлюню тюз халда юйретиу

Бу кюнледе республиканы ара шахары Нальчикде "Азимут" къонакъ юйде  "Женские инициативы" деген  жамауат къымылдауну VI Битеуроссей форуму бардырылгъанды. Аны ишине   Къырал Думада  Аграр  комитетни члени  Светлана Максимова, Элли тиширыуланы  битеуроссей жамауат къымылдауларыны  таматасы  Надежда Безбудько,  КъМР-ни Парламентини депутаты  Артур Текушев, КъМР-ни эл мюлк министри Хасан Сижажев, КъМР-ни Тиширыуларыны союзуну таматасы Аулиат Каскулова,  Къабарты-Малкъарда  АККОР-ну председатели Инал Алакаев да къатышхандыла.
Форумгъа Татарстан, Чечен, Къарачай-Черкес, Дагъыстан, Къабарты-Малкъар  республикаладан, Краснодар, Ставрополь крайладан, Оренбург, Кострома,  Ростов, Владимир, Ленинград, Тверь  областьладан да  кёпле келгендиле.
Бу жолгъу жыйылыу Элли тиширыуланы битеудуния кюнюне  жораланнганды.  Кеси да элде жашагъан тиширыуланы эмда ала тамамлагъан ишни  магъаналылыгъын  белгилеу бла байламлыды. Андан сора да, шахарда бла  элде  жашауну башхалыгъы уллу  болгъанына жамауатны эсин бурууду.
Къырал гимн согъулуп бошалгъандан сора  Надежда Безбудько сёлешгенди. Ол  форумну Къабарты-Малкъарда бардырыргъа онг бергенлери,   аны тынгылы къурагъанлары ючюн республиканы оноучуларына ыспас этгенди.
Андан ары сёзюнде ол элли тиширыуланы биригиую РФ-ни Президенти Владимир Путин кесини   "2030 жылгъа дери миллетни айнытыуну юсюнден» буйругъунда элледе жашауну игилендириу жаны бла не борчла салгъанын эсгертгенди. Аланы араларында  тынгылы журтла, иш бла да жалчытыу, жашау болумланы, медицина болушлукъну, билим бериуню  игилендириу  баш магъананы тутадыла.
- Бек биринчи эл жерледе жашау халны игилендирирге, эллени  сакъларгъа тийишлиди. Аны ючюн а   юйюрле чачылмазларына, жаш тёлю  элден кетмезине къайгъырыргъа керекди. Аны ючюн деп "Жер участка", "Элли фельдшер", "Элли доктор" деген проектле къуралгъандыла.

Болсада элде  ишлеп башлагъан фельдшерлени, врачланы, устазланы  иш хакълары артыкъ уллу тюйюлдю. Ол кемчиликлеге тиширыуланы къымылдаулары энчи эс бурады, аланы тюзетиуню къайгъысын дайым этеди,-деп, Надежда Безбудько ол борчланы толтурууда  элли  тиширыуланы магъаналары уллу болгъанын чертгенди.
Светлана Максимова  уа кесини сёзюнде кёп проблемаланы кётюргенди. Сёз ючюн, ол оюм этгенден, элчилеге берилген ипотека бла байламлы программаны тюрлендирирге керекди. Ол элде тиширыугъа артыкъда кёп ауурлукъ жетгенин айтып, анга энчи къайгъырыргъа, жашауун женгиллетирге кереклисин чертгенди.
Залда олтургъан тиширыуланы юсюнден айта, Светлана Максимова  аланы хар бири да уллу махтаугъа тийишлиди, дегенди.  Алай аладан  бирини атын туура этмей болмагъанды. Ол  Ростов областьны Рассвет элинден 44 жылны ичинде  аналары-аталары къарамай къойгъан 84 къызгъа бла жашха аналыкъ этген Татьяна Сорокинады. Бусагъатда аны юйюнде тюрлю-тюрлю жыл санда болгъан онбеш сабий жашайды.  
 Докладчы аны бошдан сагъынмагъанды. Ол  оюм этгенден, элде кёп сабийли юйюрлеге  не жаны бла да болушлукъ этерге керекди, ол санда сабийлени  предпринимательлик ишге хазырларгъа да.
Ызы бла  республиканы эл мюлк министри  Хасан Сижажев  сёлешип, КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну алгъышлау письмосун окъугъанды. Андан сора  АККОР-ну КъМР-де председатели Инал Алакаев  биригиу тамамлагъан ишлени, жууукъ заманнга борчларыны юслеринден тынгылы билдириу этгенди.   Татарстандан Роза Глухова, Кострома областьдан Марина Мартынова, ООО "Ингениумну" генеральный директору Христофор Джибгашвили, Къарачай-Черкес Республикадан Арсен Шебзухов да кеслерини сынауларындан юлгюле келтиргендиле эмда къымылдауну бютюн къыйматлы этиуню юсюнден да оюмларын туура этгендиле.
Экинчи кюн а къонакъбайла къонакъланы "Албир" эл мюлк предприятиягъа, "Сют продуктла" производствогъа, Чирик кёлге, андан Огъары Малкъаргъа элтип,  айбат жерлени кёргюзтгендиле. «Караван» ашханада таулу хычинле,  айран бла да сыйлагъандыла.

 

Холаланы Марзият.
Поделиться: