Сёз журналистлени законлу эркинликлерин жалчытыуну юсюнден баргъанды

Пятигорск шахарда Россейни Башчысы Владимир Путинни буйрукъларын толтурууну чеклеринде РФ-ни Президентини кенгешчиси, Адамны эркинликлери жаны бла советни (СПЧ) таматасы Валерий Фадеев кенгеш бардыргъанды. Анда сёз  журналистлени басма ишни юсюнден законлада кёргюзтюлген эркинликлери бла жалчытыуну къошакъ мадарларыны юсюнден баргъанды.

Жыйылыугъа къатышханланы РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы атындан аны орунбасары Александр Куренной алгъышлагъанды. Ол, сюзюллюк тема бютюнда Шимал Кавказны асламлы информация органларына магъаналы болгъанын чертип, кенгешде айтылгъан оюмла эмда этилген оноула журналистлеге чыгъа туруучу тыйгъычладан, чырмауладан къутулургъа болушурукъларына ийнаннганын билдиргенди.
Валерий Фадеев а кесини сёзюнде бюгюнлюкде журналистле харкюнлюк ишлеринде тюбеген проблемаланы туура этгенди. Шарт айтханда, СМИ-де ишлегенлеге законлу профессионал борчларын толтурургъа къоймагъан, керекли информацияны берирге унамагъан кезиуле кёп тюбегенлерин айтханды. Адам кёп жыйылгъан акцияланы, артыкъда эркин этилмегенлени, юслеринден билдириуле этерге баргъан заманда этилген бузукъланы да сагъынмай къоймагъанды.
-Аллай кезиуледе кюч структураланы келечилери, журналистле да бир бирлерине хурмет этерге тийишлидиле. Ол бек магъаналыды. Аны ючюн а ала ангыларгъа керекдиле бир бирлерини усталыкълары къаллай бирге къыйын да, жууаплы да болгъанларын. Ма ол болумгъа жетерча этиуде кёреме мен баш борчубузну,-дегенди   СПЧ-ны башчысы.
Президентни кенгешчиси айтханнга кёре, айырыуланы аллында эркин этилмеген акцияла болмай къаллыкъ тюйюлдюле. Аны себепли алада журналистлеге жетерге боллукъ хатаны не къадар аз этиу да эсге алыннганды. Ол дагъыда кюч структураланы келечилерин жалгъан журналистлеге эс бурургъа чакъыргъанды. Ала Интернетни юсю бла жалгъан документлени сатып алып, аланы кёргюзтюрге да боллукъдула, дегенди.
Роскомнадзорну Шимал-Кавказ федерал округда Управлениясыны таматасы Дмитрий Поляничев а 13 апрельде «СМИ-ни адамла кёп жыйылгъан жыйылыулагъа жиберилген келечисини энчи белгисини кёрюмдюсюн къабыл этиуню юсюнден» ведомстволу бегим кюч алгъаныны юсюнден билдиргенди.  Журналистни башхаладан бейдж эмда «Пресса» деген жазыулары бла жашил габара айырмалы этерикди.
Кенгешде журналистлени эркинликлерин жалчытыугъа бурулгъан башха мадарла да сюзюлгендиле.  Быллай жыйылыула битеу федерал округлада бардырыллыкъдыла. Аланы эсеплерине кёре РФ-ни Президентине доклад хазырланыллыкъды.
Кенгешге  РФ-ни МВД-сыны СКФО-да Баш управлениясыны таматасы Сергей Бачурин, РФ-ни Миллет гвардиясыны аскерлерини Шимал-Кавказ округуну башчысыны биринчи орунбасары – штабны начальниги Сергей Власенко, Связь, информациялы технологияла эмда асламлы коммуникацияла жаны бла федерал надзор службаны Шимал-Кавказ федерал округда  Управлениясыны башчысы Дмитрий Поляничев, РФ-ни Генеральный прокуратурасыны Шимал-Кавказ эм Юг федерал округлада Баш управлениясыны СКФО-да Управлениясыны таматасыны орунбасары Сергей Анапольский,  Россейни Журналистлерини союзуну председателини орунбасары Алексей Вишневский, федерал эмда регион басма органланы келечилери, Россейни Журналистлерини союзуну регионлада бёлюмлерини башчылары къатышхандыла.

Шауаланы Разият, КъМР-ни Журналистлерини союзуну правленини таматасы.
Поделиться: