КIуэкIуэ Казбек республикэм ис муслъымэнхэм ехъуэхъуащ Рэмэдан мазэм зэрыщIидзамкIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек республикэм щыпсэу муслъымэнхэм ехъуэхъуащ НэщI мазэ лъапIэм зэрыщIидзамкIэ:
«Рэмэдан мазэр - ар IуэхуфI лэжьы­ным, къабзагъэм, гущIэгъумрэ гъэгъуныгъэмрэ  я  зэман лъапIэщ. Ар щытщ гущIэгъу тхэлъын, зэхудэтчыхын, псапэ зыпылъ IуэхуфIу нэхъыбэ длэ­жьын, зызэщIэдгъэкъуэн зэрыхуейр цIы­ху­­хэм иджыри зэ дигу къэзыгъэкIыжу.
Къэбэрдей-Балъкъэрым ис муслъы-мэнхэм къыпхуэмылъытэным ­хуэ­диз хэлъ­­хьэныгъэшхуэ хуащI дин зэ­хуэ­мыдэхэр зезыхьэхэм яку зэгурыгъэIуэ­ныгъэ дэлъыным, жыла­гъуэм и псэкупсэ лъапIэныгъэхэр гъэбыдэным, къэрал, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм быдэу япы­щIауэ ядэ­лажьэурэ, муслъымэнхэм я IуэхущIапэр жыджэру яужь итщ ди республикэм мамырыгъэр щыхъу­мэным.
Ди республикэм щыпсэу псоми узыншагъэ быдэ, мамырыгъэ, яIэну, я Iуэхур сыткIи зэIузэпэщу псэуну сохъуэхъу. Мы мазэ лъапIэм дэтхэнэ унагъуэми гупсэ­хугъуэрэ фIыгъуэрэ къахудэкIуэну си ­гуапэщ», - щыжеIэ республикэм и Уна­фэщIым Инстаграмым щиIэ напэ­кIуэцIым.

 

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: