Анэкъуэпсы (Анакопсы)

Хы ФIыцIэр зи кIуапIэ Ашэ и жапIэм и кIыхьа­гъ­кIэ дыкъыщеплъмэ, ику­хэм деж къыщыхэлъадэ псы бгъунжхэм ящыщ зым зэреджэм и къэхъукIэм ехьэлIауэ еплъыкIэ зыбжанэ щыIэщ.

Лъахэхутэхэм я нэхъыбэм зэрытрагъэчыны­хьымкIэ, фIэщыгъэр Iыхьищу зэхэлъщи, япэ Iыхьэр зыхуэпхь хъунур абазэ-абхъаз-убыххэм я бзэхэм зэдыхэт «Ан/Ана» псалъэрщ, тхьэхэм ящыщ зым зэреджэу щытарщ. ЕтIуанэ пычыгъуэр, адыгэ­бзэм и IукIэ псоми щы­хэтлъагъуэ «къуэ» жы­Iэ­кIэм хуэкIуэр, абы къы­кIэлъокIуэ. Ар, дызэры­щы­гъуазэщи, къы­зэ­­рыд­гу­рыIуэ хъунур тIууэ зэщхьэщокI: япэр - «къуэ­ладжэ», «къуэкIий», «тIуа­щIэ» мыхьэнэхэм тедгъахуэрщ, етIуанэр - «бын», «щIэблэ» зыгурыгъэIуэ­кIэрщ. АдэкIэ декIуэтэкIынщи, Анэкъуэ­псы фIэщыгъэм и ещанэ Iыхьэр «псы» жыхуэтIэрщ.
Ауэ щыхъукIи, зэрыщыту къатщтэмэ, щIыпIэцIэр къы­зэрыдгурыIуэ хъунур «Ан/Анэ тхьэм и псы ­къуэкIий» мыхьэнэм хуэд­гъакIуэущ (ищхьэкIэ зи ­гугъу тщIа лъахэхутэхэм къызэралъытэмкIэ).
ЩIыпIэцIэм и къэхъукIэм ехьэлIауэ нэгъуэщI егуп­сысыкIэхэри щыIэщ. Ауэ ахэр, тэмэму зэрызэпкъ­ры­мыхам къыхэкIыу (дэ къызэрытлъытэмкIэ), мыбдежым къыщытхьынкъым.

Поделиться: