Хунерли суратчыны хурметин кёрюп

Нальчикде Маданият фондда эбизелени «Риони» миллет биригиулери белгили гюржюлю суратчы Элена Мухуташкилини 90-жыллыгъына жораланнган жыйылыу къурагъанды. Анга къатышханлагъа «Элико» деген документли фильм да кёргюзтюлгенди. Киногъа къараргъа келгендиле. Аланы араларында, эбизеледен сора да башха миллетлени келечилери бар эдиле.
Суратчыны жаш заманы Уллу Ата журт урушну кезиуюне тюшгенди. Ол къыйын кезиуде да хунерин тас этмез ючюн къолуна не тюшсе, аладан суратла ишлеп болгъанды. Аны ташчыкъладан, ууалгъан адырладан чыгъармаларына ким да сейир этип къарарчады.

Холаланы Марзият.
Поделиться: