Сугъарылгъан жерлеге къошулады

Быйыл Къабарты-Малкъарда 8,5 минг гектар чакълы сугъарылгъан жерле жарашдырыллыкъдыла. Регионну Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерича, аладан 4,7 минг гектар «АПК-ны продукциясыны экспорту» федерал проектни эм 3,8 минг гектар а «Россейни мелиорация комплексин айнытыу» ведомстволу программаны хайыры бла ишленирикдиле. Сагъынылгъан жумушлагъа федерал эм республикалы бюджетледен 615 миллион сом бёлюнюрюкдю.
Эсге сала айтсакъ, былтыр республикада сегиз минг гектар жер сугъарылырча мадар этилгенди. Анга къыралдан 554 миллион сомдан аслам болушлукъ берилгенди.
Бюгюнлюкде мелиорацияны агропромышленный комплексни айнытыугъа уллу болушлугъу барды. Аны кенг хайырланыу тюрлю-тюрлю ёсюмлюкледен бай тирлик алыргъа эмда иги кесек файда тюшюрюрге себеплик этерикди.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: