Терк айныгъан терек бахчалыкъгъа - 580 миллион сом

Россейни Эл мюлк министерствосуну программасына кёре, Къабарты-Малкъарда Гитче эм орта предпринимательлеге болушлукъ тапдыргъан банкны бёлюмю «Кабардинские яблоки» инвестициялы проектге 245,9 миллион сом льготалы ёнкюч бергенди. Андан гарантия бла 147 миллион сомну «Корпорации МСП» эм «Гарантийный фонд КБР» 25 миллион бергендиле, деп билдириледи финанс учрежденияны пресс-службасындан.
«Кабардинские яблоки» биригиуню таматасы Артур Бозиев айтханнга кёре, озгъан он жылны ичинде терк айныгъан терек бахчалыкъ бла республика таукел алчыланы санына киреди. Анга себеплик этген шартла кёпдюле - хауа болум, жерни къурамы, экология эм иш кёллю жерлешлерибиз.
Бизни алмаларыбыз Россейни кёп регионларында белгилидиле. Сёз ючюн, къыралны рыногунда хар алтынчы жемиш республикада ёсгенди десек, ётюрюк болмаз. Бусагъатда Чегем районда МСП Банкны эм Республиканы айнытыу корпорацияны болушлукълары бла «Кабардинские яблоки» биригиу 64 гектарда терк айныгъан терек бахчалыкъ салып башлагъанды. Аны бла бирге 6400 тонна тирликни сакъларча да комплекс ишлейди. Саулай алып айтханда, сагъынылгъан ишлеге 580 миллион сом къоратыллыкъды. Ол себепден бюгюнлюкде аны регионда эм уллу инвестициялы проектледен бирине санарчады.
- Льгота халда берилген ёнкючге оборудование алыргъа эм жемишлени сакълагъан комплексни къурулушуна къортхан ахчаны бир кесегин къайтарыргъа онг табылгъанды. Проект графикге кёре тамамланнганы себепли, жууукъ заманда ишлени бошар муратлыбыз. Реализацияны юсюнден айтханда аны бла да чырмау жокъду, бютюнда тюкенледе тыш къыраллы алмала азая баргъанларын эсге тюшюрсек. Аны ючюн бизни борчубуз ипортну алышындырыу программаны толтургъандан сора да, адамларыбызны качестволу продукция бла жалчытыргъады, дейди Артур Бозиев.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: