Къэралпсо утыкур ягъэбжьыфIэ

Урысей Федерацэм каратэмкIэ и ныбжьыщIэ зэпеуэ Орёл къалэм мэлыжьыхьым и 3-6 махуэхэм щекIуэкIащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм абы фIыуэ зыкъыщагъэлъэгъуащ.
Къэралым и щIыпIэ 56-м икIа зи ныбжьыр илъэс 12-17-м ит каратист миным щIигъу щызэхуэсат Орёл дэт «ГРИНН» спорт комплексым. Абыхэм зэхагъэкIыну къапэщылът Урысей Федерацэм щынэхъ лъэщхэр.
А зэхьэзэхуэ иным Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм къэралпсо утыкур щагъэбжьыфIащ. Апхуэдэу ди лъахэгъухэу Переясловэ Валериерэ Къэрмокъуэ Русланрэ щызэуа хьэлъагъхэм бжьыпэр щаубыдри, дыщэ медалхэр зыIэрагъэхьащ.
КIэух зэIущIэм нэсат Темрокъуэ Маирбэчи. АрщхьэкIэ, ди жагъуэ зэрыхъущи, ар финалым къыщыхагъэщIащ икIи дыжьын медалымкIэ зэкIэ арэзы хъуащ.
Орёл къалэм щекIуэкIа Урысей Федерацэм каратэмкIэ и ныбжьыщIэ зэпеуэм къыщыхэжаныкIахэр ягъасэ Гъудэ Рустам, ДыщэкI Мухьэмэд, Мэремыкъуэ Къазбэч сымэ.
Урысейм ТхэквондомкIэ и зэгухьэныгъэм и президентым и кубокыр къэхьыным теухуа зэхьэзэхуэ иным бжьыпэр щиубыдащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ къыхэхам.
Мэлыжьыхьым и 3-5 махуэхэм Черкесск къалэм щекIуэкIащ илъэс къэс къызэрагъэпэщ Урысейм ТхэквондомкIэ и зэгухьэныгъэм и президентым и кубокыр къэхьыным теухуа зэхьэзэхуэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм абы медаль зэмылIэужьы­гъуэу пщыкIуий къыщахьащ.
Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм ТхэквандомкIэ и федерацэм и тхьэмадэ Къанкъул Беслъэн хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, зэпеуэм кърихьэлIат Урысей Федерацэм и щIыпIэ 37-м икIа щIалэрэ хъыджэбзу 800-м нэблагъэ. ЗэIущIэхэр хуабжьу удэзыхьэхыу екIуэкIащ икIи Къэбэрдей-Балъкъэрым абы и щIыхьыр лъагэу щаIэтащ.
Зэныкъуэкъуныгъэ гуащIэхэм яужькIэ наIуэ хъуащ ди республикэм и спортсменхэм гуп зэпеуэм бжьыпэр зэрыщаубыдар. Абыхэм къакIэлъокIуэ Ростов, Самарэ областхэм икIахэр.
Щхьэзакъуэ зэпэщIэтыныгъэхэм дыщэ медалхэр къыщахьащ Тхьэмокъуэ Элинэ (килограмм 29-м нэсхэм я деж щызэуащ), Бекъул Миланэ (кг 42-м), Бицу Къантемыр (кг 37-м), Ахъмэт Дамир (кг 51-м), Ахъмэт Борис (кг 78-м).
Зэхьэзэхуэм етIуанэ увыпIэр щаубыдащ Иуан Дианэ (кг 29-м), Геграевэ Даринэ (кг 41-м), Iусен Дамир (кг 37-м), Къэзанш Къазбулэт (кг 41-м). Домбеякъ медалхэр зыIэрагъэхьащ Асановэ Даринэрэ Хьэжы Салмэрэ (тIури кг 59-м), Пщымырзэ Керим (кг 33-м), Щокъуий Ислъам (кг 48-м), Бейрэт Iэдэм (кг 65-м), Жылау Андемыркъан (кг 68-м), Бейтыгъуэн Тимур (кг 73-м), Ахъмэт Нурмухьэмэдрэ Нэзэр Мухьэмэдрэ (тIури кг 78-и щIигъум).
Черкесск къыщыхэжаныкIа ди щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ ягъасэ тренер гъузэджэхэу Ахъмэт Амир, Унэжокъуэхэ Абделджэбаррэ Къантемыррэ, Хьэгъундокъуэ Ялдар, Тикаев Индрис, БжэныкIэ Резуан, Хан Станислав, Купшын Азэмэт, Джэрыджэ Аслъэн, Хъурей Беслъэн сымэ.
Урысейм ТхэквондомкIэ и зэгухьэныгъэм и президентым и кубокыр къэхьыным теухуа зэхьэзэхуэм щытекIуахэр хэтынущ мыгувэу екIуэкIыну къэралым и чемпионатым.
Домбеякъ медалу 5 къыщахьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм иджыблагъэ Мэзкуу щекIуэкIа Урысей Федерацэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ и щIалэгъуалэ чемпионатым.
Ди къэралым и къалащхьэм дэт Ярыгин Иван и цIэр зезыхьэ Спорт бэнэкIэмкIэ уардэунэм и алэрыбгъухэм мэлыжьыхьым и 2-4 махуэхэм щызэхагъэкIащ зи ныбжьыр илъэс 24-м нэмыса щIалэгъуалэм ящыщу Урысей Федерацэм щынэхъыфIхэр. Абы кърихьэлIат УФ-м и щIыпIэ псоми къикIа алыдж-урым бэнакIуэ 300-м нэблагъэ.
Адыгэ щIалэхэм зэхьэзэхуэм хъарзынэу зыкъыщагъэлъэгъуащ. Пэжщ, ахэр щытекIуар «финал цIыкIуращ» икIи къаIэрыхьар домбеякъ медалхэращ. АрщхьэкIэ зэфIэкI лъагэрэ Iэзэгъ инрэ къызэкъуахыфащ. Апхуэдэ щIыкIэкIэ Урысей Федерацэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ щIалэгъуалэ чемпионатым ещанэ увыпIэхэр щаубыдащ Къэрэгъул Анзор (килограмм 60-м нэс зи хьэлъагъхэм я деж), Псэун Станиславрэ Тэхъу Ислъамрэ (тIури кг 82-м), КIэмпIарэ Маратрэ Щад Уэсмэнрэ (тIури кг 130-м).
Зи цIэ къитIуа щIалэхэр, ныбжькIэ щIалэми, куэд зэхузэфIэкIащ икIи цIэрыIуэхэщ. Ахэр мызэ-мытIэу къыщыхэжаныкIащ урысейпсо, европэпсо, дунейпсо зэпеуэхэм. Шэч къытетхьэркъым дяпэкIи дэрэжэгъуэ куэд къызэрыдатынум.
Налшык дэт «Гладиатор» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ кикбоксингымкIэ щIыналъэхэм зэдай зэхьэзэхуэ. Мы гъэм етIуанэу ар къызэрагъэпэщ икIи фэеплъ хуащIащ ЛIыхъужьыгъэм и орденыр мыпсэужу зыхуагъэфэща Чабдаров Батыр.
Къэбэрдей-Балъкъэрым КикбоксингымкIэ и федерацэм и тхьэмадэ Къудей Алим хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, Урысейм и Ипщэ лъэныкъуэм и щIыналъэ псоми къикIа зи ныбжьыр илъэс 13-18 хъу спортсмени 180-м щIигъу зэхьэзэхуэм кърихьэлIат. Ар фIы дыдэу къызэрагъэпэщат икIи удихьэхыу екIуэкIащ. ТекIуахэмрэ къыхэжаныкIахэмрэ медалхэр, грамотэхэр, саугъэт лъапIэхэр иратащ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2018 гъэм гъатхэпэм и 6-м Сирием и «Хмеймим» авиабазэм къыщетIысэхыжым къэуащ Урысейм и Зауэ-Хьэрш Къарухэм я Ан-26 хьэлъэ къезышэкI кхъухьлъатэр. Абы хэкIуэда дзэм къулыкъу щызыщIэ щIалэщIэ 39-м яхэтащ ди лъахэгъухэу Чабдаров Батыррэ Багъэтыр Залымрэ.
- Си гъэсэну щыта Батыр и цIэм хуэфащэу псэуащ. Ар лIыгъэ зыхэлъ зауэлI къудейтэкъым, атIэ икIи спортсмен IэкIуэлъакIуэт, - игу къегъэкIыж кикбокингымкIэ Чабдаровым и тренеру щыта Къудей Алим. – И къалэн игъэзащIэу хэкIуэда а щIалэм и фэеплъу мы зэхьэзэхуэр къызэдгъэпэщауэ аращ.
«Динамо» ВФСО-м и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм илъэс къэс иригъэкIуэкI спартакиадэм иджыблагъэ щIидзащ. Япэу зэхаублащ шахмат псынщIэмкIэ зэхьэзэхуэм.
- Хабзэхъумэ IэнатIэхэм щылажьэхэр сыт щыгъуи зыпэплъэ зэхьэзэхуэщ ар, - къыджиIащ «Динамо» ВФСО-м и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и унафэщIым и къуэдзэ Джэданэ Залым. – Спартакиадэм и программэм хохьэ спорт лIэужьыгъуибгъу икIи дэтхэнэми зэпеуэ гуащIэхэр щокIуэкI. Псоми кърикIуахэр зэхалъхьэжа иужькIэ текIуэныгъэр къэзыхьам зэIэпах кубокыр хуагъэфащэ.
Спартакиадэм и программэм ипкъ иткIэ япэу зэхаублащ шахмат псынщIэмкIэ зэхьэзэхуэр. Ар щекIуэкIащ Налшык дэт «Каиссэ» шахмат-шашкэ клубым.
ТекIуэныгъэм щIэбэнащ командэ 17. Абыхэм ящыщу нэхъ лъэщу къыщIэкIащ УФСИН-м и лэжьакIуэхэр. Урысейм и ФСБ-м и гъунапкъэхъумэхэм я управленэу КъБР-м щыIэм и лIыкIуэхэр етIуанэ хъуащ. Ещанэ увыпIэр яубыдащ Урысейм и МВД-м и Краснодар университетым и Кавказ Ищхъэрэ къудамэм и шахматистхэм.
«Динамо» ВФСО-м и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм илъэс къэс иригъэкIуэкI спартакиадэм ипкъ иткIэ иджыри спорт лIэужьыгъуи 8-кIэ зэпеуэхэр зэхэтынущ.

Жыласэ Заурбэч.
Поделиться: