Вирусну ачыкъларыкъ энтта бир лаборатория къураллыкъды

КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорованы башчылыгъында законла чыгъарыучу органны президиумуну кезиулю жыйылыуу болгъанды.
«Правительстволу сагъатны» чеклеринде КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов республикада коронавирусну жайылыууна къажау къаллай мадарла толтурулгъанларын билдиргенди. Аны айтханына кёре, бюгюнлюкде эки госпиталь ишлейди, алада 310 саусузгъа жер барды. 1-чи номерли шахар клиника больницада бла районла аралы кёп профильли больницада къуралгъан госпитальлада коронавирусдан 233 пациент багъылады.
Саулукъ сакълау учреждениялада коронавирусну диагностикасы эм багъыу жаны бла амбулатория ара ишлейди. Алада ауруу жукъгъанла бла байламлыкъла жюрютген 2244 инсаннга болушлукъ бериледи. Вирусдан ауругъан 226 адам кеслерине амбулатория халда къаратадыла. Керек болса, аланы артыкъда къоркъуулу инфекцияла багъылгъан госпитальлагъа ашырлыкъдыла.
Сау кюнню ишлеген саулукъ сакълау учреждениялада ёпкелеге компьютер томография тинтиуле бардырыладыла. Битеу да бирге 89,2 минг тинтиу бардырылгъанды, ол санда быйыл – 17,6 минг.
РФ-ни Правительствосуну бегимине тийишлиликде, былтыр октябрьде бла декабрьде федерал бюджетден республикагъа 50,7 миллион сом бёлюннгенди. Бу ахча кеслерине амбулатория халда бакъдыргъан саусузланы дарманла бла жалчытыугъа къоратылгъанды. КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу да саусузлагъа дарманла тапдырыу жаны бла мадарла толтургъанды. Алай бла кеслерине амбулатория халда бакъдыргъан 14,8 минг саусузгъа дарманла хакъсыз берилгендиле.
Министр иммунизацияны юсюнден да айтханды. Жукъгъан ауруулагъа къажау профилактика дарманланы салыу жаны бла миллет календарьгъа тийишлиликде, вакцинация бардырылгъан жерлеге республикада коронавирусдан жамауат иммунитетни къурар ючюн къаллай жумушла толтурулургъа кереклисини планы белгили этилгенди. Битеу да бирге «Гам-Ковид-ВАК» дарманны 30 752 дозасы келтирилгенди. Ол а планны 7,7 проценти тенглиди. Къыралда эсепге салыннган башха вакциналаны республикагъа келтирирге белгиленмейди.
Бюгюнлюкде дарманны биринчи бёлюмюн 19 592 адам салдыргъанды, экинчисин – 12 132 инсан. Уколдан сора саулукъларына тарыкъгъанла болмагъандыла. Республикада вакцинация 51 жерде бардырылады. Ала 13 медицина организацияда бла аланы бёлюмлеринде къуралгъандыла.
Жыйылыуда Потребительлени эркинликлерин къоруулаугъа надзор эм адамны ырахматлы жашауу жаны бла федерал службаны КъМР-де Управлениясыны башчысы Жирослан Пагов да сёлешгенди. Аны айтханына кёре, республикада 476 208 тинтиу бардырылгъанды, битеу да бирге аладан 472 930 адам ётгендиле, ол санда 43 329 саусуз больницадан тышында пневмониядан къыйналгъанладыла. Энтта 104 344 инсан республикагъа тышында келгендиле неда ауругъанла бла байламлыкъла жюрютгендиле. 58 599 инсан тинтиуледен къайтарып ётгендиле, аурууну багъыу къалай бардырылгъанын билир мурат бла.
Ведомство тыш къыраллагъа барып келген инсанланы саулукъларын тинтиуге энчи эс бурады. ПЦР-тестни бергенледен 35 инсаннга вирус жукъгъаны ачыкъланнганды.
ОРВИ жайылгъан кезиуде болумну юсюнден айта, Жирослан Пагов быйыл 29 мартдан 4 апрельге дери Нальчикде эпидемиология кёрюмдюле ёсмегенлерин, кесекле тийгенлени эм ОРВИ жагъылгъанланы саны 37,3 процентге азайгъанларын чертгенди.
Бюгюнлюкде республикада тестле 10 лабораторияда бардырыладыла, алай Нальчикни 1-чи номерли шахар поликлиникасында энтта бир лаборатория ачаргъа мурат барды. Тестле эм химиялы реактивле керекли тенгли бирдиле.
Кенгешге СПИД эм жукъгъан ауурланы багъыу эм профилактикасы жаны бла араны баш врачы Марина Иванова да къатышханды.
Татьяна Егорова законла чыгъарыучу органнга инсанладан Психоневрология эмда Туберкулёзгъа къажау диспансерледе болумну осаллыгъына, алада тапландырыу жумушла жылла бла бардырылмагъанларына тарыгъыула кёп келгенлерин билдиргенди эм бу жаны бла къаллай мадарла толтурулгъанларын билирге сюйгенди. Рустам Калибатов эки учрежденияны да ырысхы-техника базаларын игилендирирге кереклисин айтханды. Озгъан ёмюрню 70-чи жылларындан бери жангыртыу жумушла жаланда Психоневрология диспансерни бир мекямында бардырылгъандыла. Министр учрежденияланы федерал программагъа къошар мурат бла жангы корпусланы проектлери хазырланнганларын чертгенди.
Контроль эм регламент жаны бла комитетни башчысы Кансаланы Елена коронавирус жукъгъанланы саны кюнден-кюннге азая баргъаны жамауатда ауруугъа иммунитет къуралгъанына шагъатлыкъ этемиди неда ол медицина тинтиуледен ётгенлени саны азайгъаны бламы байламлыды, деп соргъанды. Рустам Калибатов ауругъанла эмда ала бла байламлыкъла жюрютгенле азайгъанлары ючюн тестлени бардыргъанла да кёп болмагъанларын айтханды.
- Жамауатда иммунитет къурала барады дерчады. Андан сора да, вакцина салдыргъанла да асламдыла,-дегенди ол.
Урунуу, социал политика эм саулукъ сакълау комитетни башчысы Хусейн Кажаров эпидемиология хал осалгъа бурулса, госпиталь къаллай бир заманнга къураллыгъын билирге сюйгенди. Министр госпитальны жарашдыргъанда аны керекли оборудование бла жалчытыу эмда къоркъуулу жерде ишлерча тийишли амалла къурау эм къыйын жумушла болгъанларын белгилегенди. Алагъа 2-3 ыйыкъ къоратылыргъа боллукъду.
Депутатла коронавирус жукъгъанланы саны къачан тохтаргъа боллугъуну, ПЦР-тинтиуле керти шартланы кёргюзтгенлерини бла къалгъанларыны, вирусну багъыу бла кюрешген врачлагъа тёлеулени юслеринден соргъандыла. Ауруудан сакъланыуну ангылатыу ишни андан ары бардырыргъа, санитар жорукъланы энтта толтурургъа тийишли болгъаныны, ауруу жукъгъанына ишеклик болса, къаллай мадарла этерге кереклисини юслеринден да айтхандыла.
Жыйылыу жууаплы органлагъа эсгертиулени къабыл кёрюу бла бошалгъанды.

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.
Поделиться: