Щэм хуэIэзэ Емыжьэ МулиIэт

Мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ ирокъу адыгэ тхакIуэ, тележурналист, Адыгейм щэнхаб­зэм­кIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Емыжьэ МулиIэт.
Лъэпкъым къыхэкIа цIыху зэфIэ­кIыбэхэм ящыщщ МулиIэт. Ар уса­кIуэщ, драматургщ, зэдзэкIакIуэщ, сце­нарист Iэзэщ, тележурналистщ, режиссёрщ. Езым нэхъ пэгъунэгъу IэщIагъэмкIэ уеупщIмэ, жэуап пыу­хыкIа къуитыфыркъым. Арагъэнщ абы ехъулIэу а IэнатIэхэр щIыхуздэхьыр.
Мулиат и Iэдакъэ къыщIэкIа «Мы­сырым и адыгэ сулътIанхэр» теле­фильм телъыджэм и творческэ гъуэ­гуанэм къалэнышхуэ щигъэзэщIащ. Курыт лIэщIыгъуэхэм адыгэ дунеймрэ КъуэкIыпIэ Гъунэгъумрэ къыщыхъуа Iуэхугъуэхэрщ абы лъабжьэ хуищIар.
Фильмыр нэхъ куууэ зэхащIэн папщIэ, тхыдэм къыщыхьа теплъэгъуэ гуэрхэр актёрхэр хэту щагъэуващ, апхуэдэ Iуэху бгъэдыхьэкIэм, зэма­ным и «бэуэкIэр» зыхыуегъащIэ, тхыдэм теухуа Iуэхугъуэхэр гъущэ мыхъуу, уахэтым хуэдэу ухоплъэ. Мыбдеж МулиIэт художественнэ фильм гъэувынымкIэ иIэ режиссёр Iэзагъэр наIуэ щещI.
СулътIаныр и блыгущIэтхэм занщIэу къыпхухэцIыхукIыркъым. Ар зыкIи ­къащхьэщыкIыркъым и хъуреягъым: зыщIыкIэкIи, зыхуэпэкIэкIи. Авторыр шэрджэс щIыналъэм щытепсэ­лъыхь­кIэ джабэ щхъуантIэхэм есу хэт шууей жэрыр, епэр зэмыфэгъухэр зыхэпхъа удзыпцIэ лъагэм къыщызыжыхь щIалэ цIыкIур къегъэлъагъуэ. Хэхэсхэм я хэку жыжьэм теухуа я гукъэкIыж дахэхэр, абы хуаIэ пыщIэныгъэ быдэр, гупсысэ кIэншэхэр, зымыутIыпщ ­къуэпс быдэхэр дэтхэнэми къару къигъэхъуапIэ зэрыхуэхъурщ Емыжьым художественнэ фильмым гупсысэ нэхъыщхьэ хуищIар.
«Мысырым и адыгэ сулътIанхэр» фильмым адыгэхэм къызэранэкIа ­гугъуехьхэм, абыхэм къакIуа гъуэ­гуанэм теухуащ, Кавказым лIыщIэу икIахэм яхузэфIэкIащ курыт лIэщIы­гъуэхэм къэрал нэхъ лъэщу къалъы­тэхэм я сулътIан хъун. Дунейпсо тхыдэм апхуэдэ куэдрэ ущрихьэлIэркъым.
 Урысейм и ТхакIуэхэм, Театрым и лэжьакIуэхэм я зэгухьэныгьэхэм хэт, Адыгейм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Емыжьэ МулиIэт Теучэж щIы­налъэм хыхьэ Ассоколай ­къуажэм къыщалъхуащ.
«Зым хуэIэзэр, щэм хуэIэзэщ», - жыхуаIэр пэжщ. МулиIэт зэрыцIыкIурэ макъамэм и гур хузэIухати, Римский- Корсаков и цIэр зэрихьэу Краснодар дэт музыкэ училищэр къиухащ. АрщхьэкIэ, 1967 гъэм абы и япэ усэхэр дунейм къытехьа иужькIэ, тегушхуэри, Горький Максим и цIэр зэрихьэу ­Москва дэт Литературэ институтым щIэтIысхьащ. Ар къиуха иужькIэ Адыгэ драмэ театрым литературэ Iыхьэм­кIэ и унафэщIу, «Зэкъошныгъ» журналым усыгъэмкIэ къудамэм и ­редактору лэжьащ.
Гъэ зэмылIэужьыгъуэхэм абы къыдигъэкIащ «Возвратившиеся песни», «Таинственный знак», «Высокий свет», «Чёрный цветок», «Горное озеро», «Молитва», «Черно-белый синдром», «Место собаки» тхылъ гъэщIэгъуэнхэр.
Абы адыгэбзэм къригъэзэгъащ тха­кIуэ цIэрыIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэр.
Адыгейм я телевиденэр щызэфIэувэм 1991-1993 гъэхэм МулиIэт абы редактору щыIащ. Ар лъэбакъуэщIэ зыхуэхъуа адыгэ бзылъхугъэм мурад ищIри, Герасимов Сергей и цIэр зэрихьэу КинемотографиемкIэ урысейпсо къэрал институтым 1994-1998 гъэхэм щеджащ.
Драматургиер, усыгъэр, тележурналистикэр абы и гъащIэ гъуэгуанэм Iуданэ плъыжькIэ щыпхышащ. Телевиденэм абы и япэ лэжьыгъэшхуэу щищIахэм ящыщщ «ИгъащIэкIэ Урысейм и гъусэу» фIэщыгъэм щIэту трихар. Абы къыкIэлъыкIуащ «Мысырым и адыгэ сулътIанхэр». А фильмхэр трихын ипэ Емыжьэм къэхутэныгъэ лэжьыгъэ инхэр иригъэкъуэкIащ, тхыдэдж цIэрыIуэхэм ядэлэжьащ.
МулиIэт и интервьюхэм я зым ­щыжеIэ щэхурэ щIагъыбзэрэ зи куэд ди тхыдэр и лъабжьэу иджыри кинофильм куэд тепх хъуну къызэрилъытэр.
Адыгэ лъэпкъыр зэрыгушхуэ бзылъ­хугъэ щэджащэм къыщалъхуа махуэм зыхудогъазэри, иджыри илъэс куэдкIэ и гуащIэ мыкIуэщIу лъэпкъым хуэлэжьэну дохъуэхъу!

Щомахуэ Залинэ.
Поделиться: