Гъуэгуанэ купщIафIэ къэзыкIуа

Республикэм и мэкъумэш IэнатIэм зиужьыным, ар ефIэкIуэным хэлъхьэныгъэшхуэ хуищIащ Атэ­лыкъ Анатолэ Тэзрэт и къуэм. Апхуэдэу мэкъумэш техникэр республикэм лизингкIэ къратыныр зэтегъэувэным зи гуащIэ хэзылъхьахэм ящыщщ ар. А Iуэхум и фIыгъэкIэ мэкъумэшыщIэхэм трактор, комбайн, нэгъуэщI Iэмэпсымэ зэмылIэужьыгъуэ куэд зыIэрагъэхьэну Iэмал ягъуэтащ. Къыщалъхуа щIыналъэм зэрыхузэфIэкIкIэ щхьэпэ хуэхъуа Анатолэ и ныбжьыр нобэ илъэс 70 ирокъу. Абы къи­кIуащ пщIэрэ щIыхькIэ гъэнщIа гъуэгуанэ купщIа-фIэ.
Атэлыкъыр 1951 гъэм мэлыжьыхьым и 13-м Налшык къыщалъхуащ. Къа­лэм дэт курыт школ №3-р ехъулIэныгъэфIхэр иIэу къиухри, 1969 гъэм дзэм къулыкъу щищIэну ираджащ. Зыхэхуа тенджыз лъэсырыкIуэдзэм и 810-нэ полк щхьэхуэм хэту абы и къалэныр щрихьэкIыну къыхуихуащ Сириеми, Ливиеми, Ливанми. Адыгэ щIалэр зы­хэ­тым фIыкIэ къахэщу, щап­хъэ яхуэхъуу армэ илъэс­­­хэр кърихьэлIащ.
Дзэ къулыкъу нэужьым Анатолэ щIэтIысхьащ Къэ-­бэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетым математикэмкIэ и къудамэм. Инджылызыбзэмрэ есэпым­рэ фIыуэ зыщIэ, къэрал хабзэхэм хъар­зынэу хэ­зыщIыкI щIалэм, иджыри ещанэ курсым щеджэу, Къэбэрдей-­Балъкъэр «Мэ­-къумэш­тех­никэ» Iуэху­щIапIэм и информационно-вычислительнэ цент­рым лэжьэн щыщIидзащ. Iуэху­щIапIэр зыхуэныкъуэ прог­раммист лъэрыхьу къахущIэкIащ Атэлыкъыр икIи щытхъу иIэу илъэс зыбжанэкIэ а IэнатIэм пэ­рытащ. ИужькIэ ар ягъэ­кIуащ «Мэкъумэш­тех­ни­кэм» и къэрал комитетым и управленэм. Абы зэры­щы­Iа зэманым къриубы­дэу Ана­толэ хузэфIэкIащ къапщIэу IэнатIэр иригъэфIэкIуэн, Iуэхум бгъэ­дыхьэкIэщIэхэр хилъ­хьащ, абы и Iэмалхэм я фIы­гъэкIэ зэфIагъэкI лэ­жьыгъэхэм хэхъуащ.
Хэлъэт зиIэ, зи пщэ­рылъыр нэгъэсауэ зэ­фIэ­зых, сыт хуэдэ Iуэхуми ­жэ­уаплыныгъэ пылъу бгъэ­дыхьэ Атэлыкъым и зэ­фIэкIхэр къалъытэри, КъБР-м и Министрхэм я Советым мэкъумэш IэнатIэмкIэ и управленэм и унафэщIу ягъэу­ващ. Ехъу­лIэныгъэфIхэр иIэу а къулы­къум илъэс бжыгъэкIэ пэ­рытауэ, 1986 гъэм «Агропром»-м ягъэ­кIуащ икIи абы илъэсищым щIи­гъу­кIэ щылэ­жьащ. 1989 - 1991 гъэхэм Анатолэ жылэ зэгъэ­кIуэкIынымкIэ «Нарт» совет-венгр зэгухьэныгъэм и коммерческэ уна­фэщIу лэжьащ.
90 гъэхэм, къэралым зэ­хъуэкIыныгъэшхуэхэр щыщекIуэкIа зэманым, Атэ­лыкъ Анатолэ Москва уней IуэхущIапIэ къы­щы­зэригъэпэщри, мэкъумэш продукцэр щэным теу­хуауэ хамэ къэ­ралхэм ядэ­лэжьащ. ПIалъэ гуэркIэ абы щыIауэ щалъхуа щIыналъэм къигъэзэжри,  Къэ­бэрдей-­Балъкъэрым Бдзэжьей гъэхъунымкIэ и IуэхущIапIэм и унафэ­щIым и къуэ­дзэу лэжьащ. 2005 - 2010 гъэхэм КъБР-м и «Мэкъумэш­тех­никэ» IуэхущIа­пIэм и уна­фэщIым и къуэдзэуи щытащ.
Нобэ Атэлыкъ Анатолэ жылагъуэм пщIэ щызиIэ, жьыщхьэ махуэ хъуа нэхъыжьыфIщ, къуэрылъху-пхъурылъхухэм фIыуэ ­къа­лъагъу адэшхуэ гумащIэщ. Узыншагъэ быдэ иIэу, гукъыдэжрэ дэрэжэгъуэрэ щымыщIэу, и щIэб­лэм я гуфIэгъуэ ­илъагъуу иджыри илъэс куэд къы­хузэпищэну Тхьэм жиIэ!

Бакъ Мадинэ.
Поделиться: