Уз зэрыцIалэр мэужьых

Республикэм и законхэр къыдэзыгъэкI и органым и унафэщI Егоровэ Татьянэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Парламентым и Президиумым и зи чэзу зэIущIэр. Правительствэм хухаха зэманым хиубыдэу абы щыхэплъащ коронавирус уз зэрыцIалэм земыгъэубгъунымкIэ Къэбэрдей-Балкъэрым щызэфIагъэкIхэм теухуауэ КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам къипсэлъам. Абы зэрыжиIамкIэ, мы уз зэрыцIалэ шынагъуэр зэуэлIахэм щеIэзэ сымаджэщу иджыпсту республикэм тIу щыIэщ. Ахэр къалэ сымаджэщ №1-мрэ КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и район зэхуаку сымаджэщымрэщ. Абыхэм псори зэхэту ­гъуэлъыпIэ 310-рэ яIэщ икIи мы зэманым цIыху 233-рэ щагъэхъуж.
Апхуэдэу телемедицинэ чэнджэщхэр щрат республикэ центр къызэIуахащ икIи абы зыкъыхуэзыгъазэхэм чэнджэщхэр ират министерствэм и IэщIагъэлIхэм. Ап­хуэдэу сымаджэ нэхъ хьэлъэхэм зэреIэзэнум теухуауэ федеральнэ консультацэ центрхэм я IэщIагъэлIхэм зыхуагъазэ.
Коронавирусым пыщIа Iуэхухэм щIэуп­щIэн папщIэ КъБР-м Узыншагъэр хъумэ­нымкIэ и министерствэм щагъэуващ №122-рэ зиIэ телефон. КъБР-м и медицинэ IуэхущIапIэхэм хиубыдэу иджыпсту мы уз зэ­рыцIалэр щызэхагъэкI икIи абы щеIэзэ амбулаторэу плIы щыIэщ. А амбулаторэхэр уз зэрыцIалэр зэуэлIэнкIэ хъуну къалъытэ цIыху 2244-м якIэлъоплъ, апхуэдэу коро­навирус узыфэр зэуэлIауэ къалъыта цIыху 226-м йоIэзэ. Абыхэм ящыщу нэхъ зи узыншагъэм тешыныхьхэр икIэщIыпIэкIэ стационар IуэхущIапIэхэм ягъакIуэ.
Иджыпсту компьютер томографхэр зиIэ къэрал медицинэ IуэхущIапIэу тху жэщми махуэми мэлажьэ икIи абыхэм къыщахутэ сымаджэ хъуахэм я тхьэмбылхэм я щы­тыкIэр. Зи гугъу тщIы IуэхущIапIэхэм псори зэхэту апхуэдэ къэхутэныгъэу мин 89-м щIигъу ирагъэкIуэкIащ.
УФ-м и Правительствэм и унафэм ипкъ иткIэ ирагъэкIуэкIыпхъэ лэжьыгъэхэр зэ­фIа­гъэкIыным трагъэкIуэдэн папщIэ 2020 гъэм и жэпуэгъуэ - дыгъэгъазэ мазэхэм ­бюджет ахъшэу сом мелуан 50,7-рэ хуха­хащ икIи блэкIа илъэсыр иухыху а ахъшэмкIэ къащэхуащ амбулаторэхэм зыщеIэза цIыху 6440-м ирахьэлIа хущхъуэр.
Министрым къыхигъэщхьэхукIащ мы уз зэрыцIалэр къызэтегъэувыIэнымкIэ хэ­кIы­пIэ нэхъыщхьэу щытыр иммунизацэр арауэ зэрыщытыр. А лэжьыгъэр щрагъэкIуэкI ­медицинэ IуэхущIапIэхэр зэры­лэжьэну планыр яубзыхуащ икIи ахэр иджыпсту балигъхэм вакцинэ яхэлъ­хьэным йогугъу.
КъБР-м «Гам-Ковид-ВАК» вакцинэу мин 31-м нэблагъэ, ягъэува планыр ягъэзэщIэн папщIэ зыхуеинум и проценти 7,7-рэ, къы­Iэрыхьащ. НэгъуэщI вакцинэ лIэужьыгъуэхэр зэкIэ КъБР-м къыIэрыхьэну пэплъэркъым. Япэ хэлъхьэгъуэу вакцинэр цIыху 19592-м, етIуанэ хэлъхьэгъуэу - 12132-м ирахьэлIащ. Абы и зэраныгъэ гуэр зэкIа зэкIэ щыIэкъым. Мы вакцинэр щыхалъхьэ пункт 51-рэ республикэм и медицинэ IуэхущIапIэу 13-м хиубыдэу къызэрагъэпэщащ.
ЗэIущIэм апхуэдэу доклад щищIащ ЦIыхум и хуитыныгъэхэмрэ абы и зэIузэпэщ псэукIэмрэ я IэнатIэм щыкIэлъыплъынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и Уп­равленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Пагуэ Жыраслъэн. Абы къигъэлъэгъуащ мэлы­жьы­хьым и 8-м ирихьэлIэу республикэм и лабораторэхэм къэпщытэныгъэу 476208-рэ зэрыщрагъэкIуэкIар. Пагуэ Жыраслъэн ­къихьащ я ныбжьхэм ятещIыхьауэ цIыху гуп щхьэхуэхэм, апхуэдэу республикэм и щIыналъэхэм ятещIыхьауэ коронавирус узыфэр цIыхухэм къазэреуалIэр. Къэпсалъэм зэрыжиIамкIэ, узыфэм нэхъ щыхъу­мауэ щытщ Бахъсэн, Прохладнэ къалэхэм, Дзэлыкъуэ, Прохладнэ районхэм щып­сэухэр.
Ведомствэм и IэщIагъэлIхэр хэхауэ кIэ­лъоплъ республикэм щыпсэухэм ящыщу нэгъуэщI къэралхэм щыIахэм я узыншагъэм. Къагъэзэжа нэужь махуищым къриубыдэу тестхэр зытахэм ящыщу цIыху 35-м а узыфэр яIэу къигъэлъэгъуащ.
Иджыпсту апхуэдэ тестхэр ирагъэкIуэкI республикэм и лабораторэу пщIым, аргуэру зы лабораторэ лъэщ Налшык и япэ къалэ поликлиникэм къыщызэIуахыну я му­радщ. ЗэкIэ тестхэр, зыхуеину реактив­хэр яхурокъу.
ЗэIущIэм къыщаIэта Iуэхум теухуауэ къыщыпсалъэм Егоровэ Татьянэ къыхигъэщхьэхукIащ психоневрологие диспансерымрэ жьэн узым щеIэзэ диспансе­рымрэ хуабжьу зэрызэкIэлъымыкIуэм, ахэр илъэс Iэджэ лъандэрэ зэрызэрамыгъэпэ­щыжым иритхьэусыхэу республикэм и цIыху куэдым законхэр къыдэзыгъэкI органым зыкъызэрыхуагъазэр.
Къалэбатэ Рустам акъылэгъу хъуащ а диспансерхэр хуабжьу зэрызэкIэлъы­мы­кIуэмкIэ, психоневрологие диспансерым иIыгъ унэхэм ящыщ зы фIэкI блэкIа лIэщIыгъуэм и 70 гъэхэм лъандэрэ капитальнэу зэрызэмыгъэпэщыжамкIэ. КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министрым жиIащ а IуэхущIапIэхэм папщIэ унэщIэхэр щIыным, ахэр федеральнэ проектхэм хэгъэхуэным пыщIа Iуэхухэр иджыпсту зэрызэпкъра­-хыр.
КъБР-м и Парламентым ЛэжьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмкIэ, узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и комитетым и унафэщI Къэжэр Хъусен щIэупщIащ коронавирус узыфэр къызэщIэрыуэжу хуежьэмэ, абы щеIэзэну сымаджэщ къызэIуахыжын пап­щIэ зыхуеину зэманыр зыхуэдизым.
Министрым абы и жэуапу жиIащ мы Iуэхум и къызэгъэпэщыкIэм сыт и лъэны­къуэкIи ди IэщIагъэлIхэр зэрыщыгъуазэр, ауэ зыхуеину Iэмэпсымэхэр зэтрагъэувэ­жын папщIэ тхьэмахуитI-щы зэрыте­кIуэ­­дэнур.
ЗэIущIэм къыщыпсэлъахэм къыхагъэщхьэхукIащ КОВИД-19 узыфэр зищIысыр, абы зэрызыщахъумэ щIыкIэр ерыщу хэIущIыIу щIын, адэкIи абы пэщIэтыным псоми я нэIэ трагъэтын зэрыхуейр.
Iуэхум зэреплъыр зэхуаIуатэри, республикэм и парламентархэм яубзыхуащ зыхуэфащэ IэнатIэхэм яхуэгъэза чэнджэщхэр.

Поделиться: