«Ю.А. Гагарин» атлы кеме – космосда

Юрий Гагаринни аты аталгъан "Союз МС-18" кеме кёкге учурулгъанды. Халкъла аралы космос кемеге российли космонавтла Олег Новицкийни бла Петр Дубровну эмда америкалы астронавт Марк Ванде Хайны жетдиргенди.
"Союз-2.1а" ракетаны кётюрюп Байконур космодромдан москва заман бла 10 сагъат 45 минутда учханды. Эки кере тёгерек айланыуну схемасы бла ол станциягъа жетгенди.
Адамла бла аламгъа учхан "Союз МС-18" кемеге жер жюзюню тарыхында адам биринчи болуп космосха учханлы 60 жыл толгъаны бла байламлы "Ю.А. Гагарин" деп аталгъанды. Бу тарыхлы дата 12 апрельде къууанчлы белгиленирикди.

Поделиться: