От ёчюлтюучюледе къонакъда

Ачыкъ эшиклени кюнюнде Майский шахарны мектеплерини окъуучулары алтынчы номерли от ёчюлтюу-къутхарыу службада болгъандыла.
Къыйын болумлагъа профилактика этиу бла кюрешген инспекторла бла инструкторла сабийлеге бёлюмде сейирлик экскурсия къурагъандыла. Ала къонакъларына, бек алгъа, республикада от тюшюуге къажау служба къалай къуралгъаныны, ол къаллай ишле тамамлагъаныны юсюнден хапарлагъандыла, ызы бла уа къутхарыу техниканы, машиналаны кёргюзтгендиле, аланы энчиликлерини, къутхарыу операцияланы юслеринден айтхандыла. Гитчеле солуу органланы заранлы тютюнден сакълаучу аппаратла (СИЗОД) къалай хайырланылгъанларын кёргендиле, от ёчюлтюучюлени кийимлерин кийип да зауукълукъ алгъадыла. Инспекторла алагъа от бла ишлегенде сакълыкъны жорукъларын, зат жаннганда адам кесин къалай жюрютюрге тийишлисин, экстренный службаланы къалай чакъырыргъа кереклисин эсгертгендиле.
Сора къонакъбайла сабийлеге бёлюмню арбазында спорт оюнла, викторинала, суратланы конкурсун къурагъандыла. От ёчюлтюучюле уа жана тургъан мекямны тёртюнчю къатысына жетдирген бачхычлагъа ёрлеп, отоугъа терезе бла къалай киргенлерин кёргюзтгендиле, окъуучула аланы теркликлерине сейир этип къарагъандыла. Гитчеле да аланы алгъадан хазырлагъан сахна оюнлары бла кёллерин алгъандыла.
Ахырында построенияда къутхарыучула эришиуледе хорлагъанлагъа грамотала эм саугъала бергендиле. Ачыкъ эшиклени кюнюню эсеплерин чыгъара, от тюшюуге надзор этиу жаны бла къырал инспектор Вадим Гергов быллай тюбешиуле ёсе келген тёлюлени къоркъуусуз жашау бардырыгъа юйретгенлерин, къыйын болумлада эс жыяргъа болушханларын чертгенди.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: