Тынгысызландыргъан белгиле жокъдула

Бюгюнлюкде Чегем районда Covid-19 жукъгъан ауруудан вакцинацияны 962 адам ётгенди. Дарман салгъан пунктла Чегем шахарда, Яникойда, Нартанда, Шалушкада эм Экинчи Чегемде да ишлейдиле. Аны бла бирге мобиль биригадала эллеге да жюрюйдюле. Ол санда кёп болмай учреждениялагъа, организациялагъа эм уллу сатыу-алыу точкалагъа да 25 выезд этилгенди.
Чегем районну ара больницасыны баш врачы Елена Кокова айтханнга кёре, прививка этилип башлагъанлы андан сора къыйналгъан белгиленмегенди. Болсада биринчи кюнледе температуралары кётюрюлсе, ол мардагъа келишеди. Бир тюрлю сорууу болгъанлагъа энчи телефон номер барды:8(86630) - 4-13-03.
Бу кюнледе республикагъа Спутник-V препаратны 2700 дозасы келтирилгенди. Вакцинация этилип тебирегенли ол 28 952 инсаннга салыннганды. Ол санда бусагъатда да 18 600 адамгъа.
Къабарты-Малкъарда жашагъанла вакцинацияны 50 пунктдан биринде ётерге онглары барды. Аны ючюн алгъадан «Госуслуги» порталда неда поликлиниканы регистратурасында жазылыргъа тийишлиди.
Эсге сала айтсакъ, къужур ауруудан адам кесин эмда ахлуларын сакъларча жаланда бир мадар барды – вакцинацияны ётерге.

Курданланы Сулейман.
Поделиться: