Сёлешиуню ёзек темасы – ахшы кёрюмдюлени бегитиу

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны эл мюлк министри Дмитрий Патрушев бла Москвада ишчи тюбешиу къурагъандыла. Аны чегинде КъМР-ни агропромышленный комплексини ишини эсеплерин эм аны андан ары айныуун сюзгендиле.
Былтыр регион кёгетлени бла жилеклени жыйыу жаны бла РФ-ни субъектлерини арасында алчы болгъаны белгиленнгенди. Андан сора да, республикада мирзеуню бла нартюхню тирлиги 2019 жылдан эсе аслам болгъанды. Малчылыкъда кёрюмдюле да ахшыдыла: 2020 жылда малланы эм къанатлыланы, сютню производствосу ёсгенди. Къыймаланы, бишлакъланы, чёплеу жауну чыгъарыуну ёлчемлери да кёбейгендиле. Тюбешиуню энчи темасы регионну аш-азыкъ рыногунда багъалагъа контроль этиу болгъанды.
Дмитрий Патрушев белгилегенича, быйылны ал эки айына къауум ызда ёсюу эсленнгенлей турады: сёз ючюн, этден полуфабрикатланы, кёгет консерваланы, жарашдырылгъан сютню хазырлауда. Тюбешиуню чегинде «Эл тийрелени комплекс халлы айнытыу» къырал программаны бардырыу эм республиканы АПК-сыны экспорт къолайлыгъын кючлеу соруулагъа да къаралгъанды.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: