Мырза-Бек бразилиячыны хорлагъанды

Тырныаууздан белгили гёжеф, Элбрус районну Олимпиадалы резервли спорт школуну сохтасы Тебуланы Мырза-Бек Карате Комбат профессионал къауумда бешинчи сермешин бардыргъанды. Шёндю Санкт-Петербургда жашагъан жаш Будапештде 61 килограммгъа дери ауурлукълары болгъанланы арасында бек кючлю тутушуучуладан бири – бразилиячы Теик Силва бла – тюбешгенди.
Профессионалланы эришиулери энчи жорукъла бла бардырыладыла. Аладан жетишимли болур ючюн энчи амаллагъа юйренирге, кюч-къарыу жаны бла да айырмалы болургъа керекди. Андан сора да, тутушхан нёгеринги кючлю эмда къарыусуз жанларын да билиу изленеди. Мырза-Бек хар жаны бла да тынгылы хазырланнганды. Анга жууаплы эришиулеге хазырланыргъа дайым болушхан къарындашы Тау-Бек бла сермешиуню амалларын шарт белгилегенди. Аладан бири – алдаулу уруулагъа эс бурмазгъа, бразилиячыны кесине жууукълашдырмазгъа эмда дайым къымылдаргъа.
Жашны ол планы толгъанды – Силваны ургъанлары анга жеталмагъандыла. Мырза-Бекни амаллары уа хайырлы болгъандыла, судьяла бирча ыразылыкъда хорламны анга бергендиле.
61 килограммгъа дери ауурлукъда эришиу кёп болмай кийирилген амалды. Аллай къауумда алыкъа чемпион жокъду. Жылны ахырына чемпионну белгилерик сермешге къатышырыкъла айырыллыкъдыла. Аланы араларында Тебуланы Мырза-Бек да болургъа боллукъду.

Темирланы Анатолий.
Поделиться: