Бир жолгъа – онтогъуз майдал

«Кёнделен» физкультура-саулукъландырыучу комплексде грек-рим тутушуудан эришиуле ётгендиле. Алагъа 196 спортчу къатышханды: 2009-2011, 2008-2010 эмда 2006-2008 жыллада туугъанла.
Къабарты-Малкъарны районларындан, Шимал Осетия-Аланиядан бла Ставрополь крайны бир-бир жерлеринден келген жашчыкъланы Элбрус районну администрациясыны башчысыны орунбасары Атаккуланы Руслан, Кёнделенни таматасы Атмырзаланы Марат, турнирни баш судьясы, Россейни сыйлы тренери Локияланы Юрий алгъышлагъандыла. Спортчуланы бла къараучуланы миллет тепсеуню «Таула жарыйдыла» деген къауум къууандыргъанды.
Байзуллаланы Юсюпню атын жюрютген спорт школдан ол эришиулеге 69 адам къатышханды. Аланы асламысы иги хазырланнганларын, хорламгъа итиниулерин кёргюзтгендиле эмда 19 майдалгъа тийишли болгъандыла. Кеслери ауурлукъларында бла жыл санларында Шауаланы Алидар, Тохаланы Альберт, Отарланы Мурат бла Къууанч, Ёзденланы Зауурбек, Хутуйланы Алан жетишимли болгъандыла. Хорлагъанланы тренерле Локияланы Юрий, Толгъурланы Мухтар, Къулчаланы Руслан, Ачабайланы Музафар юйретедиле.
«Элбрус-1» команда – эм кючлю
«Озон» спорт комплексде «Элбрус» спорт школну грек-рим тутушуудан командалы биринчилиги ётгенди. Анда бу жерли спорт школдан «Элбрус-1» команда хорлагъанды (тренерле Боташланы Элдар бла Гулийланы Солтан). Экинчи жерни Шимал-Осетия-Аланиядан келген къауум алгъанды. Ючюнчю жер а «Элбрус» спорт школну экинчи командасына бла Зольск районну келечилерине жетгенди.
Хорлагъанланы бла алчы жерлеге чыкъгъанланы саугъалау «Чегет» пансионатда къууанчлы халда ётгенди. Алагъа кубокланы, грамоталаны, майдалланы бла сыйлы саугъаланы Элбрус элни администрациясыны башчысы Созайланы Магомет, Эверестге ёрлеген жашларыбыз – Ёлмезланы Абдул-Халим бла Хаджиланы Азнор бергендиле.
Эришиуле къуралыулу ётгендиле. Анга уа «Элбрус курорт» акционер биригиуню таматасы Беккаланы Хыйса уллу себеплик этгенди.

Темирланы Анатолий.
Поделиться: