Аты айтылгъан хирург, герниолог, онколог

Бу кюнледе бизни жерлешибиз Байсыланы Ха-жи-Муратны жашы Азамат «За самоотверженную борьбу с коронавирусом» майдал бла саугъаланнганы белгили болгъанды. Аны докторгъа белгили хирург, РАН-ны академиги, Санкт-Петербургда академик И.Павлов атлы биринчи медицина университетни ректору Сергей Багненко бергенди.
Жерлешибизни саугъалай, ол Азамат бюгюнлюкде учрежденияда, ол угъай, битеу Санкт-Петербургда да эм сынаулу герниолог болгъанын чертгенди. «Керек болгъанында, хирургларыбыз инфекция аурууланы багъыу бла кюрешгендиле. Ала ауруу жугъарыгъына къоркъуулу «къызыл зонада» операцияла окъуна бардыргъандыла», - деп, анга ыразылыгъын билдиргенди.
Байсыланы Азамат хирург, герниолог, эндоскопия хирург, онколог болуп ишлейди, ол медицина илмуланы кандидатыды.
Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина факультетин бошагъанды. 2011 жылда Санкт-Петербургда академик И.Павлов атлы биринчи медицина университетни «Хирургия» бёлюмюню ординатурасын тауусханды. Ол 10 патентни автору болгъанын белгилерге тийишлиди, ол санда чымылдыкъны (грыжа) багъыу жаны бла, аны илму ишлери, ала уа 25-ден асламдыла, халкъла аралы журналлада басмаланнгандыла.

Тикаланы Фатима
Поделиться: