Бирлик – уллу жетишимлени ышаннгылы тутуругъу

Республиканы Черек эмда Зольск районлары эрттеден бери да къарындашлыкъ байламлыкъла жюрютедиле. Ала бир бирни жокълайдыла, эки миллетни да арасында шуёхлукъну кючлерча жумушланы да бардырадыла.
Алай бла озгъан байрым кюн черекчиле Зольск районнга баргъандыла. Аланы тюбешиулери Уллу Ата журт урушда эмда бу кюнледе мамырлыкъны сакълай жан берген аскерчилени хурметлерине ишленнген эсгертмеге гюлле салыудан башланнганды.
Ызы бла къонакъла, къонакъбайла да районну администрациясыны жыйылыула бардырылыучу залына келгендиле. Муниципалитетни башчысы Руслан Гятов залда олтургъанлагъа, бютюнда бег а къонакълагъа, саулукъ тежей, ол бусагъатда бек магъаналы болгъанын да чертгенди. Андан сора администрацияны башчысыны орунбасары Исмаил Докшоков сёлешип, эки районну да араларында 2021 жылны биринчи кварталында бирге тамамланылгъан ишлени, мындан ары бардырыллыкъ жумушланы юслеринден билдиргенди. Муниципалла аралы бирге ишлеуню айнытыу жаны бла этилген келишимге кийириллик тюрлениуле эм къошакъла бла шагъырейлендиргенди.
-Ол кюн Черек эмда Зольск районланы администрацияларыны башчылары 2021 жылгъа муниципалитетле аралы бирге ишлеуню жангы планына къол салгъандыла. Муртазланы Борис бла Руслан Гятов быллай байламлыкъла республикада мамыр жашауну, бирлликни сакълаугъа себеплик этгенлерин, жаш тёлюге да юлгю болгъанларын чертгендиле.
-Черекчиле къонакъбайларына «Муниципалла аралы бирге ишлеуню юсюнден» деген сурат альбомну эмда 2014 жылдан бери тау тийреде ишленип хайырланылыргъа берилген эмда ишлене, тапландырыла тургъан объектлени суратлары бла журналны да бергендиле.

Холаланы Марзият.
Поделиться: