Гюлле салыу, концерт, саугъалау

Звёздный элде Росгвардияны аскер бёлюмюнде Россейни Миллет гвардиясы къуралгъанлы 5 жыл эмда Право низамны аскерлерине 210 жыл толгъанлары бла байламлы къууанчлы ишле болгъандыла. Ала Ата журтну къоруулаучусуну эсгертмесине гюлле салыудан башланнгандыла, деп билдиргендиле бизге ведомствону пресс-службасындан.
Ол кюн аскерчи борчларын бет жарыкълы толтургъанланы саугъалау да болгъанды. Ызы бла оркестр сокъгъан макъамлагъа аскерчиле тизгин сюелип, къонакъланы аллында баргъандыла. Энчи бёлюмлени къуллукъчулары бла кинологла усталыкъларын кёргюзтгендиле.
Жыйылгъанланы аскерчи бёлюмню командири полковник Нурид Макаев алгъышлагъанды. Ол хар аскерчиге да борчларын бийик даражада толтургъанлары ючюн ыспас этгенди. «Къатылыгъыгъыз, сайлагъан усталыгъыгъызгъа кертичилигигиз ючюн сау болугъуз. Мындан ары да къыралыбызда право низам, законлукъ сакъланырларына къолдан келгенни этеригигизге ишексизме»,-дегенди ол.
Аскерчилеге концерт программа да кёргюзтюлгенди. Республикада атлары айтылгъан артистле, чыгъармачылыкъ коллективле жырла айтып, тепсеп къууандыргъандыла гвардиячыланы.

Тикаланы Фатима
Поделиться: