Пандемиягъа да къарамай, эл мюлкде айныу ишексизди

КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну былтыргъы ишини эсеплерин чыгъаргъандыла бу кюнледе бардырылгъан коллегияда. Анга республиканы Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, аны биринчи орунбасары Сергей Говоров эм башхала къатышхандыла.
Регионну эл мюлк министри Хасан Сижажев билдиргенича, былтыр, пандемиягъа да къарамай, эл мюлк продукциядан 61,4 миллиард сом багъасына чыгъарылгъанды. Тенглешдирип айтханда, ол буруннгу жылны кёрюмдюсюнден он процентге асламды. Битимчилик, малчылыкъ, аш-азыкъ продукцияланы барыны да производствосуна къошулгъанды. Жарашдырыучу промышленность да айнытыу кёргюзтгенди.
«Эл тийрелени комплекс халда айнытыу» деген къырал программаны тамамлаугъа министр энчи эс бургъанды. Ол айтханыча, аны чеклеринде былтыр суу бла жалчытхан алты объект ишленнгенди. Аланы барыны да узунлугъу онтёрт километрден артыкъ болады. Дагъыда кёк отлукъ баргъан 8,8-километрлик быргъы тартылгъанды. Май районну тийресинде талай элде канализация эмда таза суу бла жалчытыу объектлени къурулушу бардырылгъанды.
- Бёлюмде жетишимле агропромышленность комплексге къырал дайым болушлукъ этип тургъаны себепли болгъандыла. Сёз ючюн, былтыр 2751,6 миллион сом бёлюннгенди. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде, 46 процентге кёпдю ол. Андан 137,3 миллионун республика кеси къошханды, къалгъанын а федерал бюджетден жибергендиле, - деп чертгенди Сижажев.
Коллегияны чеклеринде муниципалитетлени, илму учрежденияланы, жер-жерли власть органланы келечилери да сёлешгендиле. «Къабарты-Малкъар Республиканы экономикасында агропромышленный комплекс эм магъаналы жерледен бирин алады. Былтыр анда жетишимле болдурургъа къолдан келгенди, бир-бир жаны бла бек уллула окъуна. Быйыл а ол ёсюуню сакъларгъа эмда жылны ахырына дери белгиленнген борчланы тамамларгъа керекди», - деп, Мусукланы Алий аграрчылагъа бай тирлик, чууакъ кюнле эмда жангы жетишимле тежегенди.

Улбашланы Мурат
Поделиться: