Республикэм и Iэтащхьэр сабийхэм я узыншагъэр щызэтрагъэувэж спорт школым щыIащ

КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ щыIащ Налшык къалэм сабийхэм я узыншагъэр щызэтрагъэувэжу дэт спорт школым. Рес­публикэм и Iэтащхьэм цIыкIухэм ­зыщагъасэ пэшхэр къиплъыхьащ икIи спортсмен ныбжьыщIэхэм я ехъулIэныгъэхэм щыгъуазэ зищIащ.
Мы IуэхущIапIэр хуэщIащ зи лъэр тэ­мэму къызыдэмыбзхэр, набгъэхэр, тхьэ­кIумэжьажьэхэр спортым дегъэхьэхыным икIи абыхэм я узыншагъэр гъэбыдэным. Апхуэдэ сабийуэ школым 98-рэ къокIуалIэ. ЦIыкIухэм зыхуагъасэ атлетикэ псынщIэм, шабзэкIэ нэщанэ еуэным, псы есыкIэм, тхэквондэм, мини-футболым, нэгъуэщIхэми.
ЕджапIэм и IэщIагъэлIхэмрэ гъэсакIуэ­хэмрэ апхуэдэу ядолажьэ Спортым зыхуэгъэсэнымкIэ центрым, «Спартак» ста­дионым, «Олимпийский» спорт комп­лек­сым, Тырныауз и «Геолог» спорт комп­лексым къекIуалIэхэм, интернат еджапIэ №3-м, зи узыншагъэр зэкIэлъымыкIуэ ­сабийхэм папщIэ Приближнэ станицэм щыIэ школым щIэсхэм. Узыншагъэр зэтегъэувэжыным, гъэбыдэным хуэунэтIа спорт лIэужьыгъуэхэм республикэм щыхуагъасэ сабийхэм я бжыгъэр иджыпсту мини 7,5-м ноблагъэ. Зи узыншагъэр зыкIэлъымыкIуэ цIыкIухэм папщIэ республикэм гъэ къэс спорт зэхыхьэ, зэпеуэ зэмылIэужьыгъуэу 30-м щIигъу щокIуэкI. Ди сабийхэр къыщыхожаныкI, щытокIуэ щIыналъэ, урысейпсо зэхьэзэхуэ куэдым.
Зи узыншагъэр зэкIэлъымыкIуэ сабийуэ, ныбжьыщIэу, балигъыу нэхъыбэ спортым къыхэшэнымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэм ятеухуа­уэ КIуэкIуэ Казбек ечэнджэщащ КъБР-м спортымкIэ и министр Хьэсанэ Ислъамрэ мы школым и унафэщI Кулюшин Алек­сандррэ. А псалъэмакъым хиубыдэу Кулюшин Александр къыхигъэщащ зэхьэзэхуэхэм хэтынухэм ящыщ куэдым зэхьэзэхуэхэм зыщыхуагъэхьэзыркIэ ди республикэм щыIэ Iэмалхэр къызэрагъэсэбэпыр, апхуэ­дэ зэпеуэ инхэм зыкъыщызыгъэлъэгъуэ­фын щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ ди дежи зэрыщыIэр.
Республикэм и Iэтащхьэм къызэригъэ­лъэгъуамкIэ, спортым мы и унэтIыныгъэм псом япэу муниципальнэ районхэм, къуа­жэхэм зыщегъэужын хуейщ, сыту жыпIэмэ, лъэпкъ программэхэм япкъ иткIэ ди жылагъуэхэм спорт IуэхущIапIэхэр зыубгъуауэ щаухуэ, щызэрагъэпэщыж. Апхуэдэ Iэмалхэр нэгъэсауэ къэгъэсэбэпын, егъэджа­кIуэхэр, гъэсакIуэхэр гъэхьэзырын икIи зи узыншагъэр зэкIэлъымыкIуэхэм ящыщу районхэм щыпсэухэр спортым зыубгъуауэ къыхэшэн хуейщ», - къыхигъэщхьэхукIащ КIуэкIуэ Казбек.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: