Школчула къошакъ билим аладыла

Нальчик шахар округну администрациясындан билдиргенлерича, «Хар сабийни жетишими» федерал эм «Билим бериу» миллет проектлеге кёре, къошакъ билим алырча былтыр 2295 сабийге жангы жерле къуралгъандыла. Бюгюнлюкде школчуланы 70 проценти ол амалны толу хайырланадыла.
«Билим бериу» проектни чеклеринде къошакъ билим алгъан окъуучу ючюн энчи халда ахча тёленирча (ПФДО) юлгю ишлейди. Аны информация технологияланы себеплиги бла шахар округну мектеплеринде 30 мингден аслам сабий алгъанды. Ол санда электрон халда болушлукъну тышында 14594 заявка бла да тутхучлукъ сертификатла берилгендиле.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: