Сёлешиуню ёзек магъанасы – санитар-эпидемиология халны игилендириу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясыны таматасы Жирослан Пагов бла тюбешгенди. Сёз ведомствону 2020 жылда республикада санитар-эпидемиология халны сакълау, потребительлени эркинликлерин жалчытыу жаны бла ишини эсеплерини юслеринден баргъанды, быйылгъа муратла да сюзюлгендиле.
2020 жылда мартдан бери КъМР-де жангы коронавирус жукъгъан аурууну жайылыууна контроль эм аны профилактикасы жаны бла Оператив штаб ишлегенди. Жирослан Пагов штаб чыгъаргъан оноула не жаны бла да тинтилип, эпидемия болум, экономика хал сюзюлюп, къабыл кёрюлгенлерини хайырындан пандемияны кезиуюнде регионда хал контрольда болгъанын чертгенди.
Казбек Коков Роспотребнадзорну коллективине жангы коронавирус ауруугъа къажау мадарланы бийик даражада толтургъанлары ючюн ыразылыгъын айтханды.  Бу жукъгъан ауруу жайылып башлагъан кезиуден бери ведомствону Управлениясы 470 мингден аслам тест бардыргъанды, битеу да бирге вирус 22 746 адамгъа жукъгъаны ачыкъланнганды. Республиканы санитар-эпидемиология службасыны борчларын бийик даражада толтургъан къуллукъчулары уа Роспотребнадзорну коллегиясында белгиленнгендиле. Россейни Президентини Указы бла тогъуз специалист Пирогов атлы орденнге тийишли кёрюлгендиле, энтта жетиси Лука Крымскийни майдалы бла саугъаланнгандыла.
Управленияны таматасы былтыр республикада башха жукъгъан аурууланы жайылыулары бла байламлы шартланы белгили этгенди. Алай бла былтыр бууала, столбняк, эпидемиология паротит, чапыргъан ауруу эм башха къоркъуулу инфекцияла жукъгъан кезиуле болмагъандыла. Аны бла бирге нозология инфекцияны 15 тюрлюсю жагъылгъанланы саны да азайгъанды. Болсада солуу органланы ауруулары, кесекле тийгенле, больницадан тышында пневмониядан къыйналгъанла кёбейгендиле.
Быйыл республиканы халкъыны санитар-эпидемиология къоркъуусузлукъларын жалчытыу, профилактика, жукъгъан аурууланы ал кезиуде ачыкълау эм аланы тохтатыу, къоркъуулу аурууланы тышындан келтириуге чекле салыу, халкъны радиация, химиялы, биология къоркъуусузлугъун сакълау адамланы саулукъгъа хайырлы аш-азыкъ бла жалчытыу жумушла андан ары бардырыллыкъдыла. Тёгерекдеги къудуретни сакълаугъа бурулгъан магъаналы ишле да толтуруллукъдула, ол санда хауаны, жерни, ичер сууну тазалыкъларын жалчытыу, потребительлени эркинликлерин сакълау, инсанланы арасында саулукълу жашауну жорукъларын сингдириу жаны бла мадарла этилликдиле.

Поделиться: