Башчылыкъ этген къауумну жарашдыргъандыла, планла белгиленнгендиле

Быйыл 23 мартда Страсбургда видеоконференция амал бла Европа Советни жер-жерли эм регион властьларыны Конгрессини 40-чы пленар сессиясы башланнганды. РФ-ни делегациясыны къауумунда аны ишине КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова къатышханды.
Сессияда кадр соруулагъа къаралгъанды. Ол санда делегацияны жангы келечилерини полномочиялары белгиленнгендиле, Конгрессни таматасы, аны орунбасарлары сайланнгандыла, комитетлени къауумлары белгиленнгендиле.
Жыйылыуда Конгресс 2021-2026 жыллада ишини планы къабыл этилгендиле. Аны бла бирге Мониторинг, башчылыкъ этиу эм шёндюгю соруула жаны бла комитетни жыйылыуу да болгъанды. Анда да комитетни башчысы, орунбасарлары айырылгъандыла, келир кезиуде ишлерини планы сюзюлгенди. Татьяна Егорова Конгрессни Регионланы палатасында Россейни келечисини орубасарыды, «Европалы халкъ партияны» къауумуна эмда Башчылыкъ этиу жаны бла комитетге киреди.
Конгресс ишин экинчи кюн андан ары бардыргъанды. Анда «Къытлыкъны кезиуюнде жер-жерли самоуправленияны европалы хартиясын толтурууну жалчытыу» жаны бла соруула сюзюлгендиле.
Европа Советни жержерли эм регион властьларыны Конгресси битеуевропалы политика къауумду, ол Европа Советни 47 къыралында жер-жерли эм регион властьланы сейирлерин жалчытады. Конгресс жер-жерли, регион демократияны айнытыугъа, жер-жерли самоуправленияны магъанасын кючлеуге себеплик этеди.

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.
Поделиться: