Динлени келечилерини араларында келишиулюкню сакълаугъа уллу къошумчулугъу ючюн

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков архиепископ Феофилактны Пятигорск эм Черкесск епархия къуралгъанлы 10 жыл толгъаны бла алгъышлагъанды эмда аны «Къабарты-Малкъарны аллында къыйыны ючюн» майдал бла саугъалагъанды. Аны юсюнден Указ КъМР-ни Башчысыны сайтында басмаланыпды. «Дин эм культура тёрелени жайыуда, динлени араларында келишиулюкню сакълауда къыйыны ючюн»,- саугъаланнганы жазылыпды документде.
Къырал саугъаны бере, Казбек Коков Пятигорск эм Черкесск епархияны башчысы Къабарты-Малкъаргъа эс бургъаны ючюн ыразылыгъын айтханды. Он жылны ичинде бу биригиу республикада динлени араларында келишиулюкню жалчытыугъа уллу къошумчулукъ этгенди. Орус Православ Килисаны келечилери саулукълу жашауну ниетлерин жайыугъа бурулгъан жыйылыулагъа дайым да къатышадыла, къыйын жашау болумгъа тюшгенлеге болушадыла, аланы миллетлерине, динлерине къарамай.
Архиепископ Феофилакт кесини сёзюнде былай айтханды: «Къабарты-Малкъарны бек сюеме, аны халкъына къуллукъ этеме. Биз кёп жылланы ичинде бир дунияда, бир юйде жашайбыз, туугъан журтубузну бирча сюебиз, аны айныууна ишлейбиз. Бир юйюрде сюймекликни, шуёхлукъну сезиу бизни кёп миллетли эм кёп конфессиялы республиканы жашаууну магъаналы болгъанлай къаллыкъды».
Феофилакт Казбек Коковха пандемияны кезиуюнде къыйын жашау болумгъа тюшгенлеге этилген болушлукъ ючюн ыразылыгъын билдиргенди.

Поделиться: