КIуэкIуэ Казбек IущIащ УФ-м финансхэмкIэ и министр Силуанов Антон

Гъатхэпэм и 23-м Москва къалэм лэ­жьыгъэ IуэхукIэ щызэIущIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ УФ-м финансхэмкIэ и министр Силуанов Антонрэ.
Ахэр тепсэлъыхьащ щIыналъэр бюд­жет мылъкукIэ къызэгъэпэща зэрыхъум, абы телъ къэрал щIыхуэр гъэмэщIэным, лъэпкъ проектхэмрэ къэрал программэ­хэмрэ щыгъэбелджыла къалэнхэм трагъэкIуэдэну мылъкур къазэрыIэрыхьэм, кърагъэжьа ухуэныгъэхэр нэгъэсы­жы­ным. Апхуэдэуи и гугъу ящIащ щIыналъэ Правительствэмрэ Урысейм Финанс­хэмкIэ и министерствэмрэ адэкIи зэры­зэдэлэжьэнум.
Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм къэрал министерствэм и унафэщIыр ­щыгъуазэ ищIащ илъэситIым къриубыдэу а IэнатIэм щызэфIагъэкIахэм. Ирагъэ­кIуэкI бюджет политикэм, КъБР-м и бюд­жет зэхэтым къыхэхъуэр нэхъыбэ щIы­ным хуэгъэпсам, Iэмал къитащ ар тэмэму зэтеухуа зэрыхъуам и мызакъуэу, 2020 гъэм и республикэ бюджетыр зыхущыщIэ щымыIэу зэхалъхьэну, щыIэ экономикэ щытыкIэми коронавирус узыфэ зэрыцIалэм и зэранкIэ ягъэува мардэ ткIийхэми къадэкIуа гугъуехьхэм емылъытауэ. Бюд­жетым къыщагъэлъэгъуа мылъку лейр хуаутIыпщащ республикэм телъ щIыхуэ­хэр гъэмэщIэным икIи абы и фIыгъэкIэ нэхъ мащIэ хъуащ а щIыхуэхэм щхьэщатыкIри. А псом къадэкIуэу, республикэм и бюджет зэхэтым и хэхъуэр 2020 гъэм ­процент 35-кIэ нэхъыбэ хъуащ, абы и пэ ита илъэсым елъытауэ. Дызэрыт илъэсми республикэм финанс IэнатIэр тэмэму щы­зэтеухуащ. ЩIыналъэм жыджэру яужь щитщ лъэпкъ проектхэмрэ къэрал программэхэмрэ гъэзэщIэным, социально-экономикэ зыужьыныгъэр щIэзыгъэхуэбжьэну Iэмалхэр къыщагъэсэбэп. Абыхэм ящыщщ мэкъумэшхэкIхэр къэ­зылэжьхэм защIэгъэкъуэныр, мэкъу­мэшхэкIхэм елэжьыж, ухуэныгъэ про­мышленностхэм, туризм IэнатIэм къы­щыхалъхьэ жэрдэмхэм инвесторхэм гу лъегъэтэным, ахэр къыдэхьэхыным хуэгъэза лэжьыгъэхэр.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: