Жангыртылгъан маданият къала – уллу жетишимлени хайырлы себеби

Миллетни маданият жашауунда магъаналы эм кёпден бери сакъланнган жумуш – Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны мекямын хайырланыргъа бериу – ыйых кюн къууанчлы халда ётгенди. Тёрт жыл чакълы бардырылгъан реконструкция бу кюнледе бошалып, халкъыбызны байрамын андан да жарыкъ этгенди.
Жангыртылыннган театрны арбазына адамла белгиленнген замандан иги да алгъа жыйылып тебиреген эдиле. Келгенле бир бирлерин аламат саугъа бла алгъышлай, кёллери кётюрюлгенле, ыразылыкъларын жашырмагъандыла.
Айтылгъан заманнга уа театрны къууанчлы ачылыууна къатышыргъа КъМР-ни Башчысы Казбек Коков, Парламентни Председатели Татьяна Егорова, Правительствону таматасы Мусукланы Алий, РФ-ни Къырал Думасыны депутатлары Геккиланы Заур, Анатолий Шхагошев, Анатолий Бифов, КъМР-ни маданият министри Мухадин Кумахов, Нальчик шахарны мэри Таймураз Ахохов эм башхала келгендиле. Къонакълагъа мекямны аллында театрны директору Жангоразланы Мажит, режиссёру Атмырзаланы Магомет, «Балкария» къырал фольклор-этнография ансамбльни директору Энейланы Магомет тюбегендиле. Ызы бла къонакъла маданиятны къаласы бла шагъырейлениуню башлагъандыла. Къурулуш ишле къалай ётгенлерини эм малкъар халкъны усталарыны чыгъармаларындан жарашдырылгъан кёрмючлени юслеринден келгенлеге Мухадин Кумахов хапар айтханды. Омакъ, жарыкъ фойеледе ала болмагъанча аламат кёрюне эдиле. Ызы бла Казбек Валерьевич жашауну излемлерине келишген шёндюгюлю мияла лифтни орнатханларын аламатха санагъанын билдиргенди.
- Аны эс этип салыу бек да махтаулу ишди. Жыл санлары келгенлеге, сакъат адамлагъа да онгла къуралгъаны къууандырды, - дегенди Казбек Коков.
Андан ары битеу келгенле «Балкарияны» репетициялары ётерик залларында болгъандыла. Алагъа анда ансамбльни солисткасы Жанатайланы Ирена кесини сохталары бла тюбегенди. Жаш тепсеучюле къонакълагъа фахмулукъларын кёргюзтгендиле. Республиканы Башчысы алагъа ахшы жетишимле тежеп, залны жарыкъ эм кенг этилгени бек аламат болгъанын чертгенди. Мекямда бу жолгъа дери болмагъан душла да салыннгандыла. Ол а тепсеучюлеге бек магъаналыды.
Экинчи этажны фойесинде уа ансамбль 33 жылны ичинде тюрлю-тюрлю фестивальладан бла конкурсладан келтирген саугъаладан, эски афишаладан къуралгъан кёрмюч бар эди. Ала бла да къонакъла уллу сейир бла шагъырейленнгендиле.
Ызы бла уа битеу анда болгъанла жангы, омакъ залгъа тебирегендиле. Анда олтурур жерле бюгюнлюкде 300-ден асламдыла. Алгъын бла тенглешдиргенде ол иги да азды. Болсада орнатылгъан шинтикле кенг, рядланы аралары уа адам къыйналмай ётерча этилгендиле. Сахнаны «кийимини» бла шинтиклени тюрсюнлери ариу жашил бетли болуп, бирча айбат кёрюнедиле. Кёз къууандыргъан зал жюрекге жылыу бергени да хакъды.
Келгенлеге уа театрны коллективи бла ансамбль репертуарларындан саугъала этгендиле. Актёрла ол кюнню ингирине премьерасын хазырлагъан «Антигонадан» юзюк кёргюзтгендиле. «Балкария» да жарыкъ тепсеулеринден бири бла къараучуну къууандыргъанды.
Концерт программадан сора сахнагъа Къулийланы Элизат чакъырылгъан эди. Ол кесини къысха сёзюнде эрттеден да ремонт этилмеген мекямгъа жангы жан салыугъа себеплик этгени ючюн Казбек Коковха ыспас этгенди.
- Бюгюн келип бу мекямны кёргенимде, жюрегими бийлеген насыпны айтып ангылатхан къыйынды. Быллай ариу, омакъ да театргъа артистле, адамла да сюйюп келликлерине толу ийнанама. Бизни коллективле анга тийишли болгъанларына сёз жокъду, - деп Элизат Эльбаевна къурулушну бардыргъан жашлагъа Къулийланы Къайсынны «Устала» деген назмусун саугъа этгенди.
Ызы бла уа сахнагъа Казбек Коков чакъырылгъанды. Ол бек алгъа Къулийланы Элизатха Къайсынны сыйын бийикге кётюргенлей, аны аты унутулмазча этгенлей тургъанына ыспас этгенди.
- Бу сахнадан малкъар халкъны бюгюннгю кюню бла алгъышларгъа сюеме. Жангырыу деген сёзню магъанасы бек теренди. Биз барыбыз да билебиз тарыхда болгъан кюйсюз ишлени. Къарындаш малкъар халкъ да ол кюйсюз заманланы оноуларын кесинде сынагъанды. Алай тюзлюк хорлап, миллет туугъан жерине къайтханды. Ол терс оноу болгъаныны юсюнден къырал таматала да айтхан эдиле. Бу мекям да эшиклерин жангыдан энчи бюгюн ачханы да бек сыйлыды. Миллетни маданият уясы боллукъ жерди бу деп таукел айтырчады. Коллективле да кеслерини атларын мындан ары да республикадан тышында айтдыргъанлай турурларына ийнанама, - дегенди ол.
Театрны коллективи уа искусствону сюйгенлени «Антигона» спектакльни премьерасына чакъыргъанын билдиргенди.
Постановканы режиссёру Атмырзаланы Магометди. Ж.Ануйну «Антигонасында» сахнада белгили артистлерибиз бла бирге жаш тёлю да аламат оюн кёргюзтгенди. Баш жигит Антигонаны сыфатын Жангоразланы Саида ачыкълагъанды. Жангоразланы Мажит, Жабелланы Асият, Мырзаланы Солтан, Бичиланы Хаждауут, хар замандача, оюнлары бла къараучуну къууандыргъандыла. Премьерадан сора келгенле алагъа къызыу къарсла бла тюбегендиле.

Таппасханланы Аминат.
Поделиться: